Niedziela, 20 maja 2018. Imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Konkurs. Wygraj przelot nad Płockiem

2013-05-17 09:35:16 (ost. akt: 2013-05-17 12:35:40)

Podziel się:

W pierwszy weekend czerwca odbędzie się Płocki Piknik Lotniczy. W związku z tym, że jesteśmy partnerem i patronem medialnym tej imprezy, mamy dla naszych Czytelników niezwykłą nagrodę. Jest to bilet upoważniający do bezpłatnego przelotu nad miastem. Jak go zdobyć?

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 7248 o treści kończącej zdanie "Chciałbym polecieć bo..."

Np: W treści SMS-a należy wpisać KZ(kropka)PL(kropka) i dokończenie zdania konkursowego (np: KZ.PL.chcę przeżyć niesamowitą przygodę.)

Treść smsa nie może przekraczać 160 znaków.
Konkurs kończy się 27 maja o godzinie 23:59. Koszt jednego sms-a to 2 zł + vat

Regulamin konkursu
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Dokończ zdanie i zdobądź bilet na przelot podczas Pikniku Płockiego” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Spółka Mazowieckie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn , przy ul. Trackiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268156, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-35-86-293 (zwana dalej Organizatorem).

§2
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie poprzez sms treści kończącej zdanie "Chciałbym polecieć bo..."
2.Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.Treść smsa nie może przekraczać 160 znaków. W treści SMS-a należy wpisać KZ(kropka)PL(kropka) i dokończenie zdania konkursowego (np: KZ.PL.chcę przeżyć niesamowitą przygodę.)
4. Odpowiedzi przesłane w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w niniejszym konkursie.
5. Smsy powinny być wysyłane w terminie od 17.05.2013 do 27.05.2013 na numer 7248 do godziny 23.55.
6. Koszt jednego sms-a wynosi 2 zł + VAT
7.Zwycięzcą konkursu zostanie ten Uczestnik, którego odpoiwedź nadesłana poprzez SMS uznana zostanie za najciekawszą.
8. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się na stronie internetowej "Kuriera Żurominskiego".
10. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora 28.05.2013r.
12. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
13. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
14. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Organizator przewidział nagrodę za nadesłana najciekawszą odpowiedź.
2. Nagrodą dla zdobywcy pierwszego miejsca jest bnilet uprawniający do przelotu podczas Pikniku Płockiego organizowanego w dniach 01-02.06.2013
3. Wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto
4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. Zwycięzcy mogą odebrać nagrodę w Redakcji Kuriera Żuromińskiego ul. Wyzwolenia 31 09-300 Żuromin. O godzinie odbioru nagrody zwycięzcę poinformuje Organizator.
5. W przypadku nieodebrania nagrody przechodzi ona na własność fundatora.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad wyborem zwycięzcy, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Redaktor Naczelny Adam Ejnik,
b) Ewa Jabłońska,
c) Marta Popiołek.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.kurierzurominski.pl