Poniedziałek, 21 maja 2018. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszy gabinet fryzjerski "Złote Nożyce" i Najpopularniejszy gabinet kosmetyczny "Złota Maseczka"

2016-06-29 14:16:26 (ost. akt: 2016-06-29 14:16:33)

Podziel się:

§ 1 Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszy gabinet fryzjerski "Złote Nożyce" i Najpopularniejszy gabinet kosmetyczny "Złota Maseczka"

§ 2
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Żuromińskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

§ 3
Plebiscyt trwa od 22.06.2016 r. do 14.08.2016r.

§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział salony fryzjerskie i kosmetyczne z terenu Żuromina (zwani dalej Kandydatami). Kandydatury do tytułów "Złote Nożyce" i "Złota Maseczka" mogą zgłaszać czytelnicy oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

2. Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Zakłady fryzjersko-kosmetyczne mogą być zgłoszone w obu kategoriach lub wybranej kategorii.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną nazwy zakładu na adres:redakcja@kurierzurominski.pl
4 Na żądanie właściciela salonu Organizator wycofa salon z dalszego udziału w Plebiscycie.

§ 5
Tytuł "Złote Nożyce 2016" i ,,Złota Maska 2016” otrzymają Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów w swoich kategoriach. Nagrodą będzie prezentacja salonu na łamach Kuriera Żuromińskiego

§ 6
Głosowanie w obu kategoriach odbywa się za pomocą SMS-ów. Złota Maseczka SMS o treści KZ.ZM.X, gdzie X to numer przypisany salonowi kosmetycznemu. Złote Nożyce SMS o treści KZ.ZN.X, gdzie X to numer przypisany salonowi fryzjerskiemu SMSy należy nadsyłać na numer 7148 do 14.08.2016 do godz. 23:59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

Art. 7 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronach internetowych www.kurierzurominski.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Gazetę Olsztyńską oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB