Wtorek, 2 czerwca 2020. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

DARMOWE PORADY PRAWNE I PORADY OBYWATELSKIE

2019-10-02 12:58:58 (ost. akt: 2019-10-02 13:25:41)

Podziel się:

PROMOCJA\\\W Powiecie Żuromińskim w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują dwa punkty, w których porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni. Punkty dostępne są od poniedziałku do piątku (w dni robocze)w godz.8-12.

Punkt nr 1 mieści się w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 (siedziba Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego). W punkcie przyjmują radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.
Punkt nr 2 mieści się w lokalach gminnych naszego powiatu , jeden dzień w nw. urzędach gmin:
poniedziałek – w Kuczborku Osadzie, wtorek - w Lubowidzu, środa- w Bieżuniu, czwartek – w Lutocinie, piątek – w Siemiątkowie.
W punkcie nr 2 przyjmują radcowie prawni w imieniu organizacji pozarządowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, kobiety w ciąży oraz członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim. Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej (wg. wzoru poniżej) lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach udzielanych porad prawnik:
-poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
-wskaże sposób rozwiązania problemu prawnego;
-przygotuje projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: npp@zuromin-powiat.pl. Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.


Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem
http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html, dostępna jest tam też LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na terenie Powiatu Żuromińskiego.Wzór oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467)Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)

…………........................................................................................................................

..............................................................PESEL1) ..............................................................

oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


..............................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)
_________________
1)W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.