Wtorek, 2 czerwca 2020. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

90-LECIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

2019-10-28 12:00:00 (ost. akt: 2019-10-29 12:25:17)

Podziel się:

WYDARZENIA\\\ Najstarsza instytucja finansowa działająca na terenie miasta – Bank Spółdzielczy w Żurominie – obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności banku, ale i docenienia jego pracowników i współpracowników.


A wzięli w nim udział oprócz obecnego Zarządu i Rady Nadzorczej również obecni i byli pracownicy, członkowie banku i wieloletni klienci, członkowie organów samorządowych – starosta Jerzy Rzymowski, wójt Kuczborka Jacek Grzybicki, wójt Lipowca Jarosław Goschorski. Przybyli przedstawiciele Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (wiceprezes zarządu Michał Krakowiak i sekretarz Kapituły Odznaczeń Marcin Miecznik), przedstawiciele banku zrzeszającego (prezes Zarządu SGB Banku S.A. w Poznaniu Mirosław Skiba i dyrektor oddziału w Ciechanowie Dagmara Kontraktowicz), reprezentujący marszałka Adama Struzika radny sejmiku województwa Konrad Wojnarowski, prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB Michał Ołdakowski, przedstawiciele sąsiadujących banków spółdzielczych, firm współpracujących z bankiem (przedstawiciel firmy Asseco Poland, która jest dostarczycielem rozwiązań i technologii informatycznych Jolanta Suwik, przedstawiciel Biura Informacji Kredytowej Mariusz Piasecki, właściciel firmy Elson odpowiadającej za zabezpieczenia techniczne Ireneusz Pilarski, radca prawny Rafał Szwejkowski). Nie zabrakło prezesa Wkry Żuromin Mariusza Kawczyńskiego.
Wszystkich witał prezes Kazimierz Bulkowski, który po wysłuchaniu Hymnu Spółdzielców przedstawił krótko historię zarządzanej przez niego placówki. Ta szczegółowo jest opisana w wydanej na 80-lecie monografii banku.
Początki działalności spółdzielczej na terenie Żuromina przypadają na lata 1921 - 1931. W okresie tym zorganizowana została miedzy innymi Hurtownia Spożywcza na prawach Spółdzielczych, Koło Rolnicze, Komunalna Kasa Oszczędnościowa, Kasa Stefczyka.
Pierwszą Kasą Oszczędnościowo - Pożyczkową była powstała w 1929 Kasa Stefczyka.
Inicjatorami i organizatorami kasy byli: Stanisław Podczaski, prezes zarządu, właściciel majątku w Kliczewie Małym; Józef Kraśnicki – rachmistrz i członek zarządu, rolnik z Olszewa i jego żona Kazimiera Kraśnicka – księgowa oraz Wiśniewski z Poniatowa pełniący funkcję kasjera. Mieściła się w celach poklasztornych przy kościele żuromińskim. Najważniejszym wyposażeniem była kasa pancerna.
Zgodnie z intencją założycieli kasa miała na celu niesienie pomocy jej członkom, głównie rolnikom i rzemieślnikom przed zgubnymi skutkami korzystania z pomocy finansowej oferowanej na zasadach lichwy. Środki na prowadzenie działalności finansowej pozyskiwane były z udziałów członkowskich i wypracowanych zysków. Były to niewielkie pożyczki, gdyż nie mogła liczyć na pomoc zewnętrzną z uwagi na okres wielkiego światowego kryzysu w okresie 1930-35 i ogromu zadań stojących przed młodym państwem polskim.
W okresie okupacji niemieckiej majątek kasy został rozgrabiony i kasa przestała istnieć. Reaktywację kasy podjęto w 1947r., wybrano Zarząd i Radę. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o przystąpieniu kasy jako członka Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP i banku Gospodarstwa Spółdzielczego. W okresie lat pięćdziesiątych następowały częste zmiany władz kasy oraz przyjmowała ona różne nazwy – Gminnej Kasy Spółdzielczej, następnie Kasy Spółdzielczej. Lokalem kasy był murowany budynek przy ul. Mławskiej 13.
24 czerwca 1962r. Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało aktu przemianowania kasy na Bank Spółdzielczy, a ten przystąpił na członka Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Z upływem czasu w działalności banku zachodzą dalsze korzystne zjawiska m.in. przejmowanie kredytów inwestycyjnych od Banku Rolnego, wprowadzenie książeczek premiowych na budownictwo, wprowadzenie ROR.
Na mocy ustawy z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej utworzony został Bank Gospodarki Żywnościowej, który stał się centralną organizacją finansową i rewizyjną dla Banków Spółdzielczych. Reforma polityczna i gospodarcza w latach 1989-1990 i wejście w życie Ustawy Prawo Bankowe z 31 stycznia 1989r., przyniosły duże zmiany w funkcjonowaniu banku oraz zwiększyły jego samodzielność. Na podstawie przyjętej przez Sejm ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o zrzeszeniu się z Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie.
Rok 2000 to znacząca zmiana w działalności Banku Spółdzielczego w Żurominie, bowiem 1 października nastąpiło połączenie dwóch sąsiednich banków tj. BS w Kuczborku i Lipowcu, które stały się jego oddziałami. Nastąpiło wzmocnienie kapitałowe banku i rozszerzenie terenu działania. Od września 2011r. po połączeniu banków zrzeszających żuromiński bank funkcjonuje w strukturach Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą SGB Bank S.A. w Poznaniu i prawie 200 zrzeszonych banków spółdzielczych. W listopadzie 2015r. bank przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Jest to pierwszy system ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej zgodny z unijnymi wymogami rozporządzenia CRR, który jeszcze w większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania banku.
Bank tworzyli konkretni ludzie, spółdzielcy, członkowie, władze banku i jego pracownicy. Najważniejsze wydarzenia z jego historii zapisane są w kronice, którą niegdyś zapoczątkował Stefan Szumski, a dziś prowadzi Iwona Nowakowska.
W 90-letniej historii banku najdłużej urzędującymi prezesami Zarządu byli Jan Karpiński sprawujący funkcję przez 10 lat na przełomie lat 50- i 60-tych, Jan Figurski (6 lat w latach 60-tych), Jan Lipka przez ponad 20 lat do 1995r. Obecnie od 2005r. prezesem jest Kazimierz Jan Bulkowski (wcześniej wiceprezes i prezes przyłączonego banku). Funkcję przewodniczącego Rady najdłużej sprawowali Edward Wojciechowski (lata 70-80), Aleksander Słomczewski (1989-2006), Roman Stachyra (2006-2019), który dodatkowo przewodniczył obradom Zebrania Przedstawicieli nieprzerwanie od 1983r. jako wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej. Obecnie historię jako przewodniczący Rady realizuje Grzegorz Oryl.
- Misja i wizja banku zapisana w strategii zarządzania bankiem, tj. stworzenie banku zasobnego na miarę możliwości miejscowej społeczności, zdrowego ekonomicznie i społecznie kontrolowanego a zarazem samodzielnego i dobrze tkwiącego w lokalnych problemach, którego głównym celem jest efektywne i profesjonalne zaspakajanie potrzeb bankowych i finansowych klientów lokalnego rynku – jest od lat aktualna i w pełni realizowana – podkreślił Kazimierz Bulkowski. Jak dodał, najbardziej dynamiczny rozwój banku nastąpił po 2000r., tj. po przyłączeniu kolejnych placówek co wpłynęło na zwiększenie kapitałów i rozszerzenie terenu działania. Po połączeniu banków ich kapitały wynosiły 3 336 tys. zł, obligo kredytowe ok. 15 mln zł, a suma bilansowa 31 mln.
- Okres ostatniego dziesięciolecia to równie dynamiczny rozwój banku o czym świadczą uzyskane wyniki. Nastąpił wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego i wolumenu depozytów o ponad 300 %, funduszy własnych o ponad 250 %. Obecnie fundusze własne wynoszą 22 mln zł, obligo kredytowe ponad 200 mln zł, a suma bilansowa 260 mln zł – podkreśla prezes.
W rankingach z każdym rokiem żuromiński bank umacnia swoją pozycję. W przeprowadzonym konkursie „Złoty Bank SGB” za 2011r. zajął II miejsce w kategorii ekonomicznej „Bank Spółdzielczy o dynamicznym rozwoju”. Mimo olbrzymiej konkurencji pozyskuje nowych klientów. Osiągane zyski pozwalają systematycznie zwiększać fundusze własne i możliwości kredytowe banku jak również dzielić się zyskiem z członkami banku w formie wypłacanej dywidendy.
- Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który łączy tradycje z nowoczesnością oferując usługi dla różnych klientów, nie ustępując przy tym swoją ofertą i atrakcyjnością bankom komercyjnym. Lokalność działania, wrażliwość na problemy lokalne i rozumienie ich potrzeb, a także polski kapitał i ośrodek decyzyjny to cechy wyróżniające nasz bank. To dzięki naszym sprawdzonym i zaufanym klientom możemy się tak prężnie rozwijać – zauważa Bulkowski.
Zaufanie klientów i wiarygodność banku to nieodłączna zasługa kadry pracowniczej, dobrze wykształconej, sumiennie wykonującej powierzone obowiązki i na bieżąco podnoszącej swoje kwalifikacje.
Podczas jubileuszu prezes podkreślił, że aby bank mógł prawidłowo realizować wytyczone cele ważnym elementem jest współpraca organów samorządowych. - Dlatego składam serdeczne podziękowania członkom i klientom banku za zaufanie i współpracę, członkom Rady Nadzorczej i całej kadrze pracowniczej banku za odpowiedzialność, zaangażowanie i sumienna pracę wkładaną w rozwój naszego banku – powiedział.
Na koniec Bulkowski wyraził przekonanie, że obecna pozycja banku pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wierzyć, że bank będzie dalej się rozwijał i świętował kolejne jubileusze z jeszcze większym zadowoleniem.
90-lecie żuromińskiego banku było okazją do wręczenia różnych odznaczeń i wyróżnień. Najważniejsze otrzymał sam bank, którego wyróżniono branżowym Złotym Medalem za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka. Z rąk Michała Krakowiaka i Marcina Miecznika odbierali go Kazimierz Bulkowski i Danuta Rochowicz.
Złotą Honorową Odznakę im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” otrzymali Józef Szostek, wieloletni członek Rady Nadzorczej pełniący funkcje nieprzerwanie od 1982r. i Krzysztof Tucholski, wieloletni członek Rady Nadzorczej. Srebrną Odznakę otrzymali: Sławomir Grzybicki, dyrektor oddziału w Kuczborku, Jacek Budzich, starszy inspektor ds. analiz ekonomicznych, Teresa Szymańska, specjalista ds. kadr, Marta Grochowska, inspektor ds. oszczędności i rozliczeń.
Honorowa Złota Odznaka Krzyż Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” trafiła do: Kazimierza Bulkowskiego, Danuty Rochowicz (prezes i wiceprezes banku), Urszuli Rólki (dyrektor banku w Lipowcu) i Doroty Stankiewicz (naczelnik sekcji kredytów).

Platynową Honorową Odznakę „Spółdzielczej Grupy Bankowej” dostali: Teresa Bukowska, Urszula Szulc, Marzenna Ciesińska, Janina Kosiewicz i Witold Kanigowski. Srebrną: Maciej Wojciechowski, Małgorzata Rochoń, Marta Glezman.
Wyróżnienia bankowcom przyznał też marszałek województwa Adam Struzik. W jego imieniu wręczył je radny Sejmiku Konrad Wojnarowski. Dyplomy uznania dostali: Roman Stachyra, Grzegorz Oryl, Kazimierz Bulkowski, Dorota Stankiewicz, Iwona Nowakowska, Marta Glezman i Teresa Szymańska.
Zarząd banku uhonorował okolicznościowymi statuetkami. Otrzymali je m.in.: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, SGB Bank SA, Spółdzielczy System Ochrony SGB, Asseco Poland SA., Biuro Informacji Kredytowej SA., Zakład Elson, Gmina Kuczbork-Osada oraz Lipowiec Kościelny.
Statuetki dostały też firmy i zakłady współpracujące z bankiem. Goście odwdzięczyli się okolicznościowymi paterami i upominkami, dziękując za doskonałe relacje. Ciepłe słowa w stronę zarządu kierowali starosta Jerzy Rzymowski, wójtowie Kuczborka Jacek Grzybicki i Lipowca Jarosław Goschorski, radny Sejmiku Konrad Wojnarowski oraz wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Stachyra. Za współpracę i wspieranie różnych inicjatyw dla mieszkańców powiatu życzenia składała też redakcja „Kuriera Żuromińskiego”.
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja i zabawa do białego.

AOKomentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. DO KORYTA ????? #2810733 | 5.172.*.* 28 paź 2019 14:53

    Starosto czy STATYSTO ? nie chcesz odpowiedzieć na poprzedni komentarz to proszę odpowiedz na ten . Jak powiatowa instytucja samorządowa wspiera NAJSTARSZY BANK W ŻUROMINIE gdzie ma rachunek ? Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja i zabawa do białego. Byłeś tam ? ZNOWU WZYWAM CIĘ DO ODPOWIEDZI. Tak wspierasz lokalne instytucje ? To jest Twoje LGD?

    Ocena komentarza: warty uwagi (31) ! - + odpowiedz na ten komentarz