Niedziela, 5 kwietnia 2020. Imieniny Ireny, Kleofasa, Wincentego

WIEK BEZROBOTNYCH MA ZNACZENIE

2020-03-18 12:00:00 (ost. akt: 2020-03-18 14:14:31)
Barierą dla młodych jest brak stażu, lub brak możliwości jego udokumentowania

Barierą dla młodych jest brak stażu, lub brak możliwości jego udokumentowania

Podziel się:

INFORMACJE\\\ Jak wynika z danych żuromińskiego urzędu pracy, najwięcej bezrobotnych w powiecie stanowią mieszkańcy w wieku od 25 do 34 lat. Jest im najtrudniej znaleźć pracę. Z kolei mieszkańcy po 60 roku życia stanowią najmniejszą grupę.

Pisaliśmy już, że żuromiński Powiatowy Urząd Pracy podsumował dane statystyczne o bezrobociu za miniony rok. W 2019 r. w porównaniu z danymi z 2018r. zauważalny wzrost zanotowano wśród osób w wieku 60 lat i więcej (z 3,9 % do 4,7 %) oraz osób w wieku 18-24 lata (z 15,8% do 16,2%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (28,8 % ogółu). Z kolei najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (4,7 %).

Bezrobotni w wieku 30 lat i więcej
Urząd potwierdza, że osoby wieku 30 lat i więcej są grupą, która stanowi niemal 69 % ogółu bezrobotnych. Aż 52,92% w tej grupie to kobiety. Ze statystyk wynika, że osoby w wieku 30 lat i więcej charakteryzuje niski poziom wykształcenia, bo 61,86 % jej przedstawicieli to osoby bez wykształcenia średniego. Natomiast wykształcenie zawodowe posiada 31,5 % osób, gimnazjalne i niższe – 30,36%, średnie zawodowe i policealne 19,31 %, zaś średnie ogólnokształcące 9,05 %. Dane pokazują, że tylko 9,78% grupy stanowią osoby z wyższym wykształceniem, co pokazuje, iż poziom wykształcenia znacząco wpływa na aktywność zawodową, a także zdolność do podjęcia zatrudnienia i utrzymania go. Niepokoi fakt, że 33,55% grupy to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, które są kluczowym elementem w procesie ubiegania się o pracę i tak naprawdę w dużej mierze decydują o szansie na stabilne zatrudnienie, a ich brak może być jedną z przyczyn przedłużającego się w czasie poszukiwania pracy.
Ze statystyk wynika, że długotrwałą biernością zawodową dotkniętych jest niemal 65 % przedstawicieli grupy, z czego ponad połowa, tj. 52.2% nie miała pracy nieprzerwanie ponad 12 miesięcy, a 35,3% nie podejmowało aktywności zawodowej przez okres ponad 24 miesięcy. Tak niska aktywność tej grupy wiekowej sprawia, że 10,32% jej reprezentantów nie posiada żadnego udokumentowanego stażu pracy, który jest ważnym czynnikiem wpływającym na znalezienie pracy. Wśród przedstawicieli tej grupy krótkim stażem pracy (do 1 roku) legitymuje się 11,59% osób, stażem od 1 roku do 5 lat – 27,22 % grupy. Staż powyżej 10 lat (ale do 20) posiada 19,79%, a ponad 20-letni 9,47 % przedstawicieli. Wieloletnia bierność zawodowa uniemożliwia zdobywanie doświadczenia zawodowego, a tego nie ma blisko 15,51% grupy.

Długotrwale bezrobotni
Mieszkańcy pozostający bez pracy przez długi okres stanowią 58,49% ogólnej liczby zarejestrowanych. Jak wynika ze statystyk, długotrwałe bezrobocie dotyka częściej kobiety, niż mężczyzn. Stanowią one 60,38 % grupy. Niepokojący jest fakt, że wśród długotrwale bezrobotnych wysoki jest udział osób z młodszych grup wiekowych. Bezrobotni w wieku 25-34 lata stanowią 29,66%, a w wieku 35-44 lata 25,75%. W grupie mieszkańców będących długotrwale bez pracy najliczniejsi są ci z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (27,24%), zawodowym (27,81%), średnim zawodowym i policealnym (21,76%). Wynika z tego, że im niższe wyksztalcenie, tym większe zagrożenie długotrwałą biernością zawodową. Dla porównania osoby z wyższym wykształceniem stanowią 10,95% grupy.
Długie pozostawanie bez pracy skutkuje brakiem szans na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Z uwagi na to duża część osób długotrwale bezrobotnych tj. 47,3% grupy legitymuje się stosunkowo krótkim okresem zatrudnienia (do 5 lat). Staż pracy od 5 do 10 lat ma 15,43% grupy, a osoby które przepracowały ponad 10 lat stanowią 17,28%. Niestety aż 20% przedstawicieli grupy nie ma żadnego stażu pracy. Niestety, takie długie nieposiadanie zajęcia skutkuje brakiem możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, jakże istotnego z punktu widzenia pracodawców, a tego nie posiada 26,17 % długotrwale bezrobotnych. Przyczyną długotrwałego bezrobocia jest także brak kwalifikacji zawodowych, których nie posiada 35,06% grupy, co jest bardzo ważną barierą w powrocie do aktywności zawodowej.

Bezrobotni do 30 roku życia
Z danych żuromińskiego urzędu za miniony rok wynika, że bezrobotni do 30 roku życia stanowili 31,07% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych., w tym 57,7% to kobiety. Wynika to z niższego poziomu aktywności zawodowej wśród kobiet, które niejednokrotnie w tym wieku łączą obowiązki rodzinne z zawodowymi i są od mężczyzn mniej mobilne przestrzennie. Długim bezrobociem dotkniętych jest 45,25 % osób w wieku do 30 lat. Bez przerwy przez rok pracy nie miało 37,08% osób młodych w wieku 18-29 lat, a 21,29% grupy nie podejmowało pracy przez ponad 24 miesiące. Jest to zjawisko niepokojące, bowiem dla młodych osób każdy miesiąc pozostawania bez pracy to utrata szansy możliwości zdobywania umiejętności i doświadczenia zawodowego, a tym samym budowania kapitału zawodowego. Brak pracy to też brak środków finansowych, które poza źródłem utrzymania dla części osób są stymulatorem rozwoju zawodowego w postaci inwestycji części zarobionych pieniędzy w zdobywanie umiejętności zawodowych oraz uzupełnienia wykształcenia.
W grupie tej 33,07% posiada wykształcenie średnie zawodowe i policealne, nieco mniej liczna grupa (21,29%) ma wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie zawodowe ma 15,66% osób, a gimnazjalne i niższe 12,32%.
Barierą w znalezieniu i podjęciu pracy jest dla osób młodych brak stażu lub krótkotrwałe udokumentowane zatrudnienie. Żadnego stażu pracy nie posiada 37,48% osób bezrobotnych do 30 roku życia, a tylko 4,15% legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem (ale nie więcej, niż 10 lat). Pozostawanie bez zajęcia skutkuje tym, że 43,91% grupy to osoby bez doświadczenia zawodowego. W grupie tej zauważalny jest deficyt kwalifikacji poświadczonych świadectwem, dyplomem, dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, których nie posiada (37,22%) jej przedstawicieli. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy skraca czas szukania zajęcia i daje szansę na uzyskanie wyższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
Niepokoi fakt, że osoby bezrobotne z grupy wiekowej 18-29 lat mimo tego, że 72,02% w swojej grupie posiada wykształcenie co najmniej średnie, policealne lub wyższe stanowią nadal znaczącą grupę w ogólnej liczbie zarejestrowanych (22,08%), a część grupy nie jest w stanie samodzielnie bez wsparcia instytucjonalnego przerwać bierności zawodowej, podjąć zatrudnienie i trwale związać się z rynkiem pracy.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Wśród zarejestrowanych mieszkańców naszego powiatu osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia są najliczniejszą grupą bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W grudniu minionego roku stanowili 22,63 % ogółu zarejestrowanych w tutejszym PUP. Z danych urzędu wynika , że liczebność tej grupy nie uległa znaczącemu spadkowi.W okresie od grudnia 2018r do grudnia 2019r. zmniejszyła się jedynie o 0,68 punktu procentowego. Wśród osób w wieku 50 lat i więcej w odróżnieniu od innych grup bezrobotnych dominują mężczyźni, którzy stanowią 59,74% grupy. W przeważającej większości są to osoby posiadające niskie wykształcenie, 83,82% grupy posiada wykształcenie poniżej średniego, w tym 43,2% zawodowe, 39,6% gimnazjalne i niższe. W tej grupie średnie i policealne wykształcenie ma 40,62%, a wyższe tylko znikoma liczba 5 osób.
Zaletą w tej grupie jest posiadany przez osoby staż pracy. Ponad 10-letni udokumentowany okres zatrudnienia posiada 54,6% grupy, w tym 26,65% ma nawet ponad 20-letni staż. Z tego właśnie powodu aż 93,75% osób w tej grupie to osoby z doświadczeniem zawodowym. Niestety, nie przekłada się to na atrakcyjność na ryku pracy. Statystyki pokazują, że długie pozostawanie poza rynkiem pracy pozostaje 64,52% osób powyżej 50 roku życia. Nieprzerwanie przez okres ponad roku bez pracy pozostawało 54,96% przedstawicieli grupy. Z kolei 38,24% osób bez pracy pozostaje ponad 24 miesiące. Wpływ na ten stan ma deficyt kwalifikacji zawodowych, których nie posiada 34,56% grupy.
AO


Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. dziwne..... #2891721 | 37.248.*.* 22 mar 2020 20:16

    jak młody człowiek w wieku 25-34 lata w obecnym czasie nie może znaleźć pracy? Spotkałem takich z tej grupy wiekowej pod "drewniakiem". Jeden prosił "o wsparcie"........ Na gębie "historia alkoholizmu"..... Naprawdę można było by coś dla nich zorganizować.... pracę pod nadzorem czy jak?

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Urząd pracy w Żurominie od poczatku swojego i #2889279 | 5.173.*.* 18 mar 2020 20:10

    oni nikomu pracy nie znaleźli. Jedyna praca jaką znaleźli to sobie w urzędzie. Chciałam wziąć stażystę do swojej firmy odsyłali mnie od drzwi do drzwi. Minęło 7 lat i nic sie nie zmieniło ciągle robią łaskę.

    Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)