KLASYFIKACJA BEZROBOTNYCH

PRACA\ Nie każdy bezrobotny może liczyć na ofertę pracy taką, jaką by chciał. Od kilku lat w placówkach pomocowych istnieje tzw. profilowanie, które pomaga stworzyć profil danego bezrobotnego. Pozwala to na dopasowanie odpowiedniej oferty.

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Pośrednictwem pracy objęci są wszyscy klienci Powiatowego Urzędu Pracy. – Każdej osobie rejestrującej się w urzędzie zostaje wyznaczony indywidualny doradca, którego rolą jest stała współpraca z klientem w zakresie pomocy w powrocie na rynek pracy – tłumaczy Joanna Hajdas, dyrektor PUP w Żurominie. Oznacza to, że już po zarejestrowaniu się w PUP bezrobotny ma swojego doradcę, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustala dla niego profil pomocy określający możliwe do zastosowania formy wsparcia, właściwe ze względu na potrzeby bezrobotnego.

Liczba bezrobotnych objętych profilem pomocy na dzień 31 grudnia wynosiła 2451 w tym 1360 kobiet.

– Po ustaleniu profilu można dostosować do danej osoby konkretne wsparcie. Mamy jednak sporo osób w III profilu. Bo w zeszłym roku I profil pomocy posiadały 2 osoby, II profil 1715 osób, a III profil 734 osoby. To ponad 29 % osób – podaje Hajdas.

W I profilu można zastosować pośrednictwo pracy, w uzasadnionych przypadkach: poradnictwo zawodowe, szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminu i licencji zawodowych, zwrot kosztów przejazdu, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony dla osób do 30 roku życia. Dla II profilu dostępne są usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, oraz inne formy pomocy, za wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. Te dwa programy są dla osób z III profilu. Dodatkowo dla osób z III profilu skierowane są działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. W tym właśnie III profilu znajdują się najczęściej matki samotnie wychowujące dzieci, osoby chorujące, te z orzeczeniami o niepełnosprawności, czasem dłużnicy alimentacyjni.

Udzielając pomocy osobie zarejestrowanej doradca klienta w PUP opiera się na przygotowanym wspólnie z klientem Indywidualnym Planie Działania określającym planowane do realizacji formy wsparcia i działania realizowane przez bezrobotnego, mające na celu pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. W 2018 r. przygotowano Indywidualny Plan Działania dla 2756 osób bezrobotnych i dla 9 poszukujących pracy.

– W ramach algorytmu, żeby wydobywać osoby z III profilu, piszemy programy specjalne. Bo czasem są w nim osoby mające trudność z dojazdem do miejsca pracy, choć dostają oferty pracy – tłumaczy dyrektor PUP.

Pośrednicy współpracują aktywnie z pracodawcami. W minionym roku przeprowadzili 479 wizyt u pracodawców, dzięki czemu pozyskano 53 zakłady do współpracy. Z danych PUP wynika, że faktycznie zagospodarowali 1339 miejsc pracy, w tym 593 w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy.

Pracodawcy mogą skorzystać z prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. Pierwszy z instrumentów przynosi obustronne korzyści, ponieważ dla pracodawców zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, natomiast dla osoby bezrobotnej zwiększa szanse na zatrudnienie. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. skierowano ogółem 162 osoby bezrobotne, w tym 101 (62,3 %) kobiet na zorganizowane miejsca pracy.

– To najskuteczniejsza forma pomocy, bo notujemy po niej największe zatrudnienie – komentuje Joanna Hajdas. Ale też podkreśla, że ostatnio zanotowano sporo przerwań przez skierowanych na prace bezrobotnych. W ubiegłym roku zrobiło to aż 13 osób.

Program prac interwencyjnych jest jednym z najskuteczniejszych zatrudnieniowo programów rynku pracy jego efektywność zatrudnieniowa po 9 miesięcznym okresie refundacji wyniosła 98,4 % (122 osoby).

Drugą z form pomocy są roboty publiczne, z których często korzystają urzędy oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. – Z tej formy korzystają osoby z niskim wykształceniem, objęte opieką pomocy społecznej, czasem dłużnicy alimentacyjni czy powyżej 50. roku życia – dodaje dyrektor.

W 2018 r. skierowano do zatrudnienia w ramach robót publicznych ogółem 90 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych było 41 kobiet, 61 osób to mieszkańcy wsi, 54 osoby powyżej 50 roku życia oraz 58 osób to długotrwale bezrobotni oraz 4 osoby powyżej 30 roku życia. Tę formę wsparcia pomyślnie zakończyło 96 osób w tym 14 z 2018 r., ale 3 osoby przerwały udział w programie. Te osoby, które zostały, kontynuowały pracę, więc efektywność programu wyniosła 100 %.

Trzecią z form pomocy jest staż, który jest nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania prac przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Osoba bezrobotna odbywa staż na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą według programu stażu. Osoby bezrobotne wkraczające na rynek pracy mają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego, na określonym stanowisku poprzez udział w stażu. Urząd do odbycia stażu kieruje także osoby, dla których zachodzi konieczność zmiany ścieżki kariery zawodowej. Poprzez udział w stażu osoby te mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, na innym stanowisku niż dotychczas zajmowane. W okresie odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

W 2018 r. w ramach tej formy sfinansowano odbywanie stażu dla 321 osób ogółem, w tym 207 kobiet, 134 mieszkańców wsi, 144 osoby do 25 roku życia, 29 osób powyżej 50 roku życia oraz 117 osób długotrwale zarejestrowanych. Przerwały staż 32 osoby, a zakończyło staż ogółem 350 osób w tym (64 osoby z 2017).

Po zakończeniu odbywania stażu 297 osób podjęło dalsze zatrudnienie. Efektywność programu wyniosła 84,0 %.

Agnieszka Orkwiszewska

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.