STABILNA SYTUACJA BEZROBOCIA

RYNEK PRACY\Na koniec grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie zarejestrowanych było 2480 osób bezrobotnych, w tym 1373 kobiety (55,36% ogółu). – W ubiegłym roku zanotowaliśmy sporo podjęć pracy – mówi Joanna Hajdas.

Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2017 r., kiedy zarejestrowanych było 2537 osób bezrobotnych, w tym 1427 kobiet (56,25%) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 2,25 %. Znaczący spadek 12,5 % odnotowano w roku 2017 w odniesieniu do 2016 roku.

– Myślę, że teraz jest mniejszy spadek, bo sytuacja już się ustabilizowała. Wpłynęło na to wiele czynników, m.in. odejścia na emeryturę, demografia, polepszająca się sytuacja na rynku pracy – podaje Joanna Hajdas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Poprzedni rok był stabilny, spadek bezrobocia jest raczej równomierny.

Dyrektor wyjaśnia, iż stopa bezrobocia jest to wyrażony w procentach stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo tj. pracujących i bezrobotnych (bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Miernik obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny.

– W Żurominie jest 2480 bezrobotnych, stopa wynosi 14,3 proc. W Mławie jest ok. 2 tys. i stopa wynosi ok. 5 proc. Ale u nas jest mało osób, które są ogólnie zatrudnione, przeciętne wynosi 3570 osób. W Mławie jest ponad 11 tys. osób zatrudnionych, stąd taka różnica, choć miasta dzieli zaledwie niecałe 40 kilometrów – mówi Hajdas.

[b]Struktura bezrobotnych[/b]

Analiza danych z PUP pozwala stwierdzić, że w roku 2018 nadal utrzymuje się wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (60,4%). Bez pracy były 393 osoby do 25 roku życia, 1498 długotrwale bezrobotne, 578 osób powyżej 50. roku życia. Bez kwalifikacji zawodowych pozostawało 865 bezrobotnych, a bez doświadczenia zawodowego 639. Były też 464 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i 460 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia. Zarejestrowanych było także 58 niepełnosprawnych.

W gminach sytuacja bezrobotnych kształtuje się różnie. W Bieżuniu zarejestrowanych było 319 osób bez pracy, w tym 159 kobiet, 109 osób do 30. roku życia, 75 powyżej 50 roku życia, a długotrwale bezrobotnych – 172 osoby. W Kuczborku pracy nie miały 322 osoby, w tym 184 kobiety, 96 osób powyżej 50 roku życia, 96 do 30. roku życia. Długotrwale bez pracy pozostaje 190 mieszkańców. Z kolei w Lubowidzu pracy nie miało 507 osób, w tym 298 kobiet. 159 osób jest w wieku do 30. roku życia, 122 powyżej 50 roku życia, a długotrwale bez zajęcia pozostało 310 osób. Z kolei w Lutocinie pracy w zeszłym roku nie miało 230 osób (146 kobiet, 94 osoby poniżej 30. roku życia, 33 powyżej 50 roku życia i 141 długotrwale bezrobotnych. Podobnie sytuacja wygląda w gminie Siemiątkowo – 205 bezrobotnych, w tym 93 kobiety, 69 osób do 30. roku życia, 44 powyżej 50. roku życia i 144 osoby długotrwale bezrobotne. W Żurominie bez pracy było w minionym roku 897 osób, w tym 493 kobiety, 237 mieszkańców poniżej 30. roku życia i 245 powyżej 50. roku. Długotrwale bezrobotnych

zarejestrowanych było 542 mieszkańców.

[b]Wiek i wykształcenie bezrobotnych[/b]

W minionym roku, w porównaniu z poprzednim, zauważalny spadek zanotowano wśród osób w wieku 45-54 lata (z 19,0% do 17,9%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,1% ogółu). Natomiast najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60 i więcej lat (3,9%). Z kolei analizując podział osób bezrobotnych pod względem wykształcenia zaobserwowano brak większych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Nadal najwięcej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,9%) oraz gimnazjalnym i poniżej (26,1%). Jest to grupa znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie nastąpił wzrost udziału osób w tej grupie (z 25,4% do 26,1 %) oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (z 21,6% do 22,8%) .W stosunku do poprzedniego roku spadł udział osób w ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (z 12,1% do 11,9%), oraz zasadniczym zawodowym (z 29,7% do 27,9 %).

W 2017 r., wykształcenie wyższe miały 283 osoby, policealne i średnie zawodowe – 548 osób, średnie ogólnokształcące – 307, zasadnicze zawodowe – 753 osoby, a gimnazjalne i poniżej – 646 osób. W minionym roku 279 bezrobotnych miało wykształcenie wyższe, 565 policealne i średnie zawodowe, 296 średnie ogólnokształcące, 693 zasadnicze zawodowe i 647 gimnazjalne i poniżej.

[b]Staż pracy[/b]

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wybór pracownika przez pracodawcę jest doświadczenie zawodowe. Trudności z podjęciem zatrudnienia mają osoby bez doświadczenia, czyli takie które nie pracowały lub z krótkim stażem pracy. W strukturze osób bezrobotnych na koniec 2018 r. największe grupy reprezentowały osoby bez stażu (19,1%) oraz osoby ze stażem od 1-5 lat (27,6%). Wśród osób bezrobotnych najmniej liczną grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające długoletni staż pracy – powyżej 30 lat (1,5%).

[b]Czas pozostawania bez pracy[/b]

Jak podkreśla dyrektor PUP, szczególne znaczenie dla osób bezrobotnych ma długość czasu pozostawania bez pracy. Zbyt długi okres pozostawania bez pracy wpływa bowiem negatywnie na sytuację ekonomiczną bezrobotnego, a także degradację kwalifikacji i umiejętności, obniża prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia. W 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrósł udział procentowy bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy (z 15,0% do 18,9%), oraz bezrobotnych zarejestrowanych od 3 do 6 miesięcy (z 13,9% do 14,6%). Natomiast zmalał (z 15,4% do 13,7%) udział bezrobotnych zarejestrowanych 1-3 miesięcy, (z17,1% do 15,7 %) bezrobotnych zarejestrowanych od 6 – 12 miesięcy oraz (z 31,5% do 30,2% ) bezrobotnych powyżej 24 miesięcy.

[b]Napływ i odpływ bezrobotnych[/b]

W 2018 r. zarejestrowano (napływ) 2833 osoby, a wyrejestrowano (odpływ) 2890 osób. Odpływ z ewidencji był wyższy od napływu o 57 osób. Napływ zmalał w 2018r. w porównaniu do 2017r. o 361 osób tj. 11,3 %, natomiast odpływ bezrobotnych zmalał o 665 osób tj. 18,7 % w stosunku do poprzedniego roku. Zestawienie danych liczbowych dotyczących napływu i odpływu z rejestru bezrobotnych wskazuje, utrzymywanie się w okresie wiosenno – letnim tendencji zwiększonego odpływu niż napływu. Niewątpliwie wynika to z sezonowości prac w budownictwie i rolnictwie.

Odpływ bezrobotnych na rynku pracy jest jednym z elementów charakteryzujących działalność Urzędu Pracy. W 2018 r. z ewidencji urzędu wyłączono ogółem 2890 osób. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w 2018 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które podjęły pracę. Z powodu tego wyłączono 1742 osoby, co stanowiło (60,3 %). W 2017 roku osoby, które podjęły pracę stanowiły (55,2%). Drugą przyczyną wyłączenia z ewidencji bezrobotnych jest niepotwierdzenie gotowości do pracy – 325 ( 11,2% ogółu odpływu). W 2017 r wyłączono z powyższego tytułu 563 osoby tj, (15,8% ogółu odpływu). Przyczyny wyłączeń są rożne – od podęcia pracy, przez niepotwierdzenie gotowości do pracy, rezygnację, rozpoczęcie szkoleń, po rozpoczęcie stażu czy odmowę propozycji pracy lub innej formy pomocy.

– W ubiegłym roku więcej osób podjęło pracę, choć ofert pracy nie wpłynęło do nas więcej – podaje Hajdas.

[b]Niepełnosprawni[/b]

Grupą ludności odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem pracy są osoby niepełnosprawne, dla których praca stanowi źródło dochodów, ale przede wszystkim jest skutecznym sposobem rehabilitacji społeczno – zawodowej. W 2018r. w ewidencji osób niepełnosprawnych było o 4 osoby więcej (61) niż w 2017 r. (57). W 2016 r. zaś było ich 80.

Agnieszka Orkwiszewska

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.