ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE

Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. zostały zawiązane 22.01.1992 z przekształcenia przez miasto Żuromin Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Żurominie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma funkcjonuje nie przerwanie do dnia dzisiejszego.

Właściciel:

Gmina i Miasto Żuromin

Kapitał Udziałowy:

10 795 000 zł

(10795 udziałów po 1000 zł każdy)

Prezes Zarządu :

mgr Ireneusz Rejmus

V-ce Prezes Zarządu ds. technicznych :

mgr inż. Marek Janusz

Przedsiębiorstwo składa się z 4 podstawowych zakładów:

1. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni

2. Zakładu Usług Komunalnych

3. Zakładu Energetyki Cieplnej

4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta i gminy Żuromin. W skład zakładu wchodzą dwie stacje ujęcia wody w Żurominie obsługujące Żuromin, Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowę , Cierpigórz oraz Sadowo i cztery wiejskie w Poniatowie ( Poniatowo, Kruszewo ), w Dębsku ( Dębsk, Kliczewo Duże i Małe, Kosewo, Wólka Kliczewska, Nadratowo, Miłotki i Chodupka) w Chamsku ( Chamsk, Franciszkowo, Olszewo i Młudzyn ) i w Raczynach ( Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Dąbrowice, Będzymin, Tadajówka i Pietrzyk ).

Głównym zadaniem zakładu jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.

Zakład obsługuje również oczyszczalnię ścieków w Żurominie , która odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta , oraz dwie przepompownie na osiedlu Zacisze i na ulicy Rataja.

W 2011 roku poprzez Zakład Wodociągów przeprowadzono następujące prace:

1.Wymiana zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 na SUW w Żurominie

przy ul. Warszawskiej 30 – 82.460,46 zł.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z WFOŚiGW w ramach umorzenia

pożyczki w kwocie 69.727,78 zł.

W roku 2012 planuje się wykonać następujące zadania:

1.Wymianę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Osiedlowej w

Żurominie – wartość 50.000 zł.

2.Wymiana zasuw i hydrantów p.poż. na terenie Miasta i Gminy Żuromin –

wartość 15.000 zł.

3.Modernizacja technologii na SUW w Dębsku poprzez budowę zbiornika

retencyjnego o pojemności 50 m3 – wartość 15.000 zł.

4. Wykonanie studni głębinowej SUW przy ul. Warszawskiej 32 – wartość 150.000 zł

ul. Wyzwolenia 66

Tel.: (0-23) 657 25 61

email: zwik.zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZWiK):

Zbigniew Pydyn

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Zakład Usług Komunalnych obejmuje swoim zasięgiem działania Gminy : Żuromin, Lubowidz, Bieżuń , Kuczbork i Siemiątkowo.

Główne zadania wykonywane w tym zakładzie to usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, prac ziemnych i transportowych oraz remontów bieżących.

Na koniec roku sprawozdawczego ZUK obsługiwał 4.185 odbiorców.

Ogółem w 2011 roku wywieziono na wysypisko miejskie w Brudnicach 4.042,86 t oraz 109,5 t na wysypisko w Kuczborku odpadów komunalnych.

W 2011 roku odbywało się dalsze wdrażanie segregacji odpadów komunalnych zarówno wśród gospodarstw domowych jak i zbiorowe na terenie miasta i gminy Żuromin.

W 2011 roku wysegregowano 662,68 t odpadów:

plastik – 38,8 t

makulatura – 11,2 t

szkło – 53,2 t

odpady organiczne – 181,7 t

popiół – 368,33 t

meble – 8,9 t

choinki – 2 t.

Stanowi to około 15,96 % wszystkich wywiezionych odpadów komunalnych.

W 2012 roku w ZUK planuje się:

1.Zakup samochodu osobowo-dostawczego – wartość 70.000 zł.

2.Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 10.000 zł.

Głównym zadaniem stojącym w 2012 roku przed zakładem jest dalsze zwiększanie ilości segregowanych odpadów komunalnych na terenie gmin Żuromin i Lubowidz.

ul. Szpitalna 125

Tel./Fax: (0-23) 657 29 57, (0-23) 657 27 60

email: zuk.zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZUK) :

Stanisław Szymański

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakład Energetyki Cieplnej dostarcza ciepłą wodę i ciepło do Spółdzielni Mieszkaniowych ( Żurominianka, Żurawianka, Wistula ), ZGM-u, instytucji państwowych i samorządowych, gospodarstw indywidualnych i na potrzeby własne. W 2011 roku w ZEC sprzedano 57.362,4 GJ.

W 2011 roku w Zakładzie Energetyki Cieplnej wykonano następujące inwestycje.

1.Budowa sieci C.O. z kotłowni Kościuszki do Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie

przy ul. Wiatracznej – 464.007,18 zł.

(Na powyższe zadanie zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie

280.000 zł).

2.Budowa przyłącza do hali sportowej przy ul. Wyzwolenia w Żurominie –

36.291,82 zł.

3. Wykonanie przyłącz sieci C.O. do 9 domów jednorodzinnych o wartości – 69.596,14 zł.

Głównymi zadaniami stojącymi przed ZEC w 2012 roku są:

1.Modernizacja technologii kotłowni przy ul. Wyzwolenia – wartość 450.000 zł.

2.Budowa sieci C.O. z kotłowni wyzwolenia do Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej – wartość 300.000 zł.

3.Modernizacja kotłowni Kościuszko – wartość 90.000 zł.

ul. Wyzwolenia 35/37

Tel.: (0-23) 657 26 42

email: zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZEC) :

Wiesław Mikas

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ZGM zajmuje się administrowaniem budynków komunalnych i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni

25.060,76 m2.

Obecnie administrujemy i zarządzamy 33 nieruchomościami z 509 mieszkaniami.

W 2011 roku wykonano następujące prace budowlane i bieżące remonty :

1.Malowanie klatek schodowych i piwnic w obiektach przy

ul. Wyzwolenia 41 i 43, Wierzbowa 4B, Przemysłowa 43A, Szkolna 3,

Targowa 50/62B

2.Malowanie elewacji zewnętrznej na budynkach przy ul. Piłsudskiego 5 i 6.

3.Wykonanie wiatrołapów w budynkach przy ul. Wyzwolenia 49A i

Wyzwolenia 35/37.

4.Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy

ul. Warszawskiej 30

5.Wymiana stolarki okiennej w piwnicy w budynku przy ul. Wyzwolenia 47

oraz na klatkach schodowych w budynku przy ul.Targowa 50/62B.

6.Wykonano naprawy i konserwacje pokryć dachowych na 12 budynkach.

Poza wymienionymi pracami wykonano szereg innych remontów dotyczących wszystkich administrowanych budynków. Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła 118.676,49 zł.

ul. Szpitalna 125

Tel./Fax: (0-23) 657 29 57, (0-23) 657 27 60

email: zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZGM) :

Arkadiusz Lewandowski

Wyróżnienia i Nagrody:

– Ranking Gazele Biznesu

1. Laureat w roku 2011 – XI Edycja Rankingu

2. Laureat w roku 2012 XII Edycja Rankingu

Gazele Biznesu – jest to wyróżnienie dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne w Europie (Polsce, Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii). W Polsce ranking prowadzony jest przez dziennik „Puls Biznesu”.

Z punktu widzenia ”Pulsu Biznesu” Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W XII edycji weryfikowano wyniki osiągnięte w okresie 2008-2009-2010.

Autorem rankingu jest międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

O tytuł Gazeli Biznesu może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś

w roku bazowym 2008 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych

w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży

w latach 2008-2010 ani razu nie odnotowała straty

umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)

Po ogłoszeniu rankingu, począwszy od grudnia do marca „Puls Biznesu” organizuje w 12 miastach Polski specjalne uroczystości, podczas których w obecności państwowych i regionalnych władz laureatom rankingu wręczane są statuetki i pamiątkowe dyplomy. W roku bieżącym wyróżnienia dla naszego rejonu były wręczane w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 22.03.2012r.

– Gepard Biznesu

1. Laureat w roku 2011

Konkurs Gepardy Biznesu ma na celu wyłonienie najdynamiczniej i promowanie rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą  porównania do spółek giełdowych (metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny  firm spoza giełdy). Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” na łamach którego ogłaszane SA wyniki konkursu, jak również Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.

W V edycji Konkursu Gepardy Biznesu  kryterium oceny była dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat. W przypadku firm była to średnia z dynamik zysku netto i przychodów ogółem. Nasza firma w okresie analizowany w trakcie V edycji konkursu uzyskała wzrost wartości rynkowej na poziomie 49%.

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.