Informacje

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją projektów aktywizacji osób bezrobotnych zachęca pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych. Programy są skierowane dla wielu grup.
Fot. AO

Pierwszy projekt, w ramach którego można składać wnioski o zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Skierowany jest on do osób do 30 roku życia, a realizowany od stycznia br. do 31 grudnia 2022r. Na staże i prace interwencyjne będą kierowane:osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Do udziału w projekcie PUP zachęca osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. 


Zgodnie ze standardami określonymi w planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia jest udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 
Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpienie do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych. Skierowanie na staż, prace interwencyjne w ramach projektu  jest możliwe jeżeli w/w forma wsparcia jest ujęta w utworzonym/zmodyfikowanym Indywidualnym Planie Działania.

W drugim projekcie, realizowanym do końca 2020r., grupa docelowa to osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej.

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grupy docelowej. Staże będą organizowane na okres  do 6 miesięcy. O skierowanie w 2020r. do odbycia  stażu w ramach projektu mogą się ubiegać  osoby bezrobotne, które nie korzystały ze wsparcia projektowego w 2019 roku.

Wszyscy pracodawcy zainteresowani organizacją staży i prac interwencyjnych  proszeni  są o kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 9, w godz. 730-1530  lub telefoniczny (23) 657-31-63, 6573-41-06.

Oprac. AO/ źródło PUP

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.