Informacje

ANETA GOLIAT BEZ ABSOLUTORIUM ZA 2021r.

Burmistrz Żuromina Aneta Goliat najpierw nie otrzymała wotum zaufania, potem absolutorium. Uchwałę podjęło 12 radnych.

„Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że przedmiotowy wniosek Komisji Rewizyjnej, oparty na negatywnej opinii o wykonaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin budżetu za 2021 rok spełnia wymogi formalno-prawne, natomiast zgłasza uwagi w stosunku do jego podstaw merytorycznych” – czytamy na wstępie pisma, jakie RIO skierowała do Rady Miejskiej w Żurominie po zapoznaniu się z uchwała komisji rewizyjnej. Rio uznała, że wniosek został poprawnie skonstruowany, ale nie jest zbyt szczegółowy i nie odnosi się do całokształtu kontekstu, z którego wynikają nieprawidłowości.

Komisja rewizyjna stwierdziła, że po stronie wydatków burmistrz nie zrealizowała usługi wyceny rzeczoznawcy w celu wyceny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy w kwocie 60 tys. zł, a także inwestycji w postaci budowy sali gimnastycznej przy szkole w Chamsku. Po stronie dochodów nie wpłynęła dywidenda z tytułu wypracowanego zysku z Żuromińskich Zakładów Komunalnych w wysokości 100 tys. zł. Komisja rewizyjna negatywnie oceniła niezrealizowanie wydatków w zakresie dwóch zadań na kwotę 660 tys. zł , co stanowi 0,96 proc. wydatków wykonanych ogółem, i nie wykonania dochodów w wysokości 100 tys. zł z tytułu dywidendy.

Zdaniem składu orzekającego RIO „Analiza przedmiotowego wniosku nie wykazuje wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia wykonania budżetu. Samo uzasadnienie w ograniczonym stopniu obrazuje sposób dochodzenia Komisji do przedstawionej tezy o negatywnym wykonaniu budżetu”. Zdaniem RIO komisja powinna przeanalizować cały budżet i zawrzeć to we wniosku, a nie skupiać się wyłącznie na nieprawidłowościach po to, by przedstawić wszystkim radnym całościowy obraz sytuacji finansowej gminy za rok 2021. RIO odnosząc się do uchwały komisji rewizyjnej wniosła swoje uwagi do 3 spośród 4 nieprawidłowości wskazanych w projekcie uchwały o nieudzieleniu burmistrz absolutorium. Nie odniosła się do dywidendy, jaką miały wnieść do gminy Żuromińskie Zakłady Komunalne. RIO podkreśliła, że dochody budżetowe samorządu wyniosły na koniec 2021 roku 74.344.360,29 zł, co stanowiło 102,73% planu, a wydatki zrealizowano w 93,07 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 69.074.766,50 zł. Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 5.269.593,79zł, podczas gdy planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1.852.464,54 zł. Według RIO radni z Komisji Rewizyjnej powinni odnieść się do całokształtu budżetu i wówczas ocenić istność niewykonania wskazanych we wniosku dochodów i wydatków.

„W orzecznictwie sądów administracyjnych mocno akcentuje się stanowisko, że w procesie udzielania absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do zaplanowanych kwot, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Tymczasem we wniosku Komisji Rewizyjnej występuje fragmentaryzacja elementów oceny wykonania budżetu, bez odniesienia do kontekstu jego całokształtu” – napisano w opinii RIO.

Komisja rewizyjna negatywnie oceniła remont budynku przy ulicy Warszawskiej, gdzie przeniesiono ODR, znajdujący się dotychczas na parterze budynku. Zdaniem komisji poniesione koszty nie powinny być wydatkiem bieżącym, a majątkowym.

Podczas sesji absolutoryjnej po przejściu całej procedury nastąpiło głosowanie ws wotum zaufania i absolutorium. Burmistrz Aneta Goliat nie otrzymała absolutorium. Za nieudzieleniem głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.