Informacje

BLOKI PRZY MALINOWEJ ZABLOKOWANE. WOJEWODA UNIEWAŻNIŁ UCHWAŁĘ

Na sesji 28 czerwca Rada Miejska w Żurominie podjęła uchwałę „w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wyzwolenia/Malinowej w Żurominie (budynek nr 3, 4, 5)”. Wojewoda stwierdził jej nieważność. Urząd nie dotrzymał procedur.

28 marca 2022 r., inwestor, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, wystąpił z wnioskiem, datowanym na 28 marca 2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej w trybie ww. ustawy. Problematyczny okazał się brak zjazdu do inwestycji z drogi wojewódzkiej nr 563, co inwestor po sugestii MZDW, uzupełnił i zaprojektował. Potem potrzebna była kolejna modyfikacja wniosku, co inwestor też uczynił.

Tymczasem wojewoda w uzasadnieniu zauważył, iż :

„w przedmiotowej sprawie Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zaniechał obowiązkowi wynikającemu z art. 7 ust. 10 i 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Stosownie do ww. przepisów, każda modyfikacja wniosku wymagała nie później niż w terminie 3 dni, zamieszczenia tego wniosku wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do zmodyfikowanego wniosku, liczony od dnia zamieszczenia, przy czym informację o zamieszczeniu modyfikacji wniosku, burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przy zastrzeżeniu, że uwagi do zmodyfikowanego wniosku, wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia zmodyfikowanego wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.
Samo załączeniu plików na stronie internetowej w zakresie modyfikacji wniosku inwestora, bez formalnej możliwości składania uwag stanowi istotne naruszenie trybu podejmowania uchwały (art. 7 ust. 16 w związku z art. 7 ust. 10 i 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących). Organ nadzoru wskazuje ponadto, że obowiązkiem organu wykonawczego gminy było również przekazanie do uzgodnień oraz opiniowania, zmodyfikowanych wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wszystkich właściwym w sprawie organom. Powyższy obowiązek wynika z dyspozycji art. 7 ust. 16, w związku z art. 7 ust. 12, 13, 14 i 15 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 8085. Tymczasem z akt sprawy wynika, że np. ponownemu uzgodnieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie podlegał jedyne zmodyfikowany wniosek z 17 maja 2022 r., przy czym ostateczne uzgodnienie i tak wymagało dokonania kolejnych modyfikacji wniosku, w związku z warunkowym jego uzgodnieniem. Tym samym w omawianej sprawie doszło do istotnego naruszenia trybu podjęcia uchwały lokalizacyjnej, w związku brakiem ponowienia czynności proceduralnych, o których mowa w art. art. 7 ust. 16 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – czytamy w piśmie wojewody.

Innymi słowy, inwestor miał prawo do modyfikacji złożonego wniosku, a Urząd Gminy i Miasta w Żurominie nie przeprowadził ponownie wszystkich niezbędnych procedur przed przygotowaniem stosownej uchwały (burmistrz nie wskazała przy tym formy składania uwag do wniosku), więc ta podjęta została z istotnym naruszeniem prawa.

Właściciele mieszkań na razie z wprowadzeniem się muszą poczekać.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.