Informacje

CZY FIRMY SIĘ UTRZYMAŁY?

Efektywność przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2018-2020 analizowali ostatnio na posiedzeniu członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie. Czy firmy, na które pozyskano dotacje długo funkcjonowały?

Już nie raz, nie dwa pisaliśmy na naszych łamach o tym, że wiele osób korzysta ze wsparcia przy otwieraniu działalności gospodarczej. Środki na podjęcie działalności gospodarczej są formą wsparcia udzielaną osobom bezrobotnym, absolwentom centrum integracji społecznej, absolwentom klubów integracji społecznej jak również poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dofinansowanie jest udzielane zarówno z Funduszu Pracy, jak i środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Osoba ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierający dane dotyczące planowanej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów podjęcia działalności gospodarczej, proponowane formy zabezpieczenia, wydatkowanie dofinansowania, podając jednocześnie kwotę wnioskowanego dofinansowania, analizę SWOT, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnienie poniesienia wydatków, uzasadnienie wniosku tj. przesłanki skłaniające wnioskodawcę do rozpoczęcia działalności.

Takie wnioski rozpatruje powołana zarządzeniem dyrektora PUP specjalna komisja do spraw opiniowania wniosków, która składa się z 6 osób, w tym 3 osoby są powołane spośród pracowników PUP oraz 3 osoby delegowane przez Radę Powiatu Żuromińskiego spośród radnych Rady Powiatu.

– Komisja opiniując wniosek bierze pod uwagę spełnienie wymagań formalnych i merytorycznych. Ocenia także ryzyko przedsięwzięcia, analizuje jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w kontekście uwarunkowań lokalnych. Analizie podlega również przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej tj. jego doświadczenie oraz kwalifikacje, jak również kalkulacja planowanych wydatków w ramach wnioskowanego dofinansowania oraz efekty ekonomiczne prowadzenia planowanej działalności gospodarczej – informuje dyrektor PUP w Żurominie Joanna Hajdas. Firma, która stara się o wsparcie, musi być utrzymana przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia otrzymania pieniędzy.

Ostatnio Rada Rynku Pracy na posiedzeniu 29 września analizowała dane z lat 2018-2020 właśnie pod kątem efektywności przyznawanego naszym przedsiębiorcom wsparcia. W analizowanym okresie dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej było realizowane w ramach środków Funduszu Pracy jak również w ramach projektów realizowanych ze środków UE (w tym programy POWER, RPO WM), a objęte nim były różne grupy wiekowe beneficjentów.

Z danych PUP wynika, że w 2018r. wsparcie na otwarcie firmy z Funduszu Pracy dostało 12 osób, z programu POWER 20, z RPO też 20, z programu Mazowsze -9, łącznie 61 osób, na kwotę 1 340 870 zł. W 2019r. wsparcie trafiło do 47 bezrobotnych (na łączną kwotę 1 028 240 zł). W minionym roku kwota wsparcia otwieranych firm wyniosła włącznie 849 993 zł, a trafiła do 38 przedsiębiorców (4 wnioski z Funduszu Pracy, 21 z Power, 13 z PRO).

Analizując dane urzędu widać, że w badanym okresie tj. 2018r. – 2020 r. najwięcej firm powstało w 2018 r., bo aż 61. Zostały one sfinansowanie głównie ze środków Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 65,57% ogółu przyznanych środków. W kolejnych latach również udział przyznanych dofinansowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego był przeważający w ogólnej ilości przyznanych dotacji, odpowiednio: w 2019 r. – 80,85%, 2020 r. – 89,47%.

– Spośród wszystkich przyznanych dofinansowań w latach 2018 – 2020 najczęściej podejmowane były działalności o profilu usługowym: w 2018 r. – 78,69%, 2019 r. – 76,60%, 2020 r. – 76,32% – podaje dyrektor PUP Joanna Hajdas.

Jak pisaliśmy, żeby nie zwracać otrzymanej dotacji, należało prowadzić firmę co najmniej 12 miesięcy. Analizując efektywność przydzielonych w latach 2018 – 2020 (w roku 2020 r. badaniem zostały objęte umowy, w których bezrobotni podjęli działalność gospodarczą do dnia 20.08.2020r.) dofinansowań dokonano obserwacji prowadzenia działalności gospodarczej: w okresie do 13 m-cy liczonych od dnia podjęcia działalności gospodarczej, w okresie do 15 m-cy liczonych od dnia podjęcia działalności gospodarczej, na dzień 20.08.2021 r. Bazując na danych opracowanych za okres do 13 miesięcy liczonych od dnia podjęcia działalności gospodarczej tj. do miesiąca wymaganego umową minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, należy zauważyć, iż w 2018 r. nikt nie zamknął działalności gospodarczej, zaś tylko 1 osoba (tj. 1,64 % ogółu przyznanych dofinansowań) zawiesiła ją z myślą ponownego podjęcia w późniejszym terminie. Wielkości te w roku 2019 r. kształtują się odpowiednio: zamknięcie działalności: 1 osoba (tj. 2,13 % ogółu przyznanych dofinansowań), zawieszenie działalności 2 osoby (tj. 4,25 % ogółu przyznanych dofinansowań), zaś w 2020r. do 20 sierpnia żadna działalność nie została zamknięta lub zawieszona w pierwszych 13 miesiącach jej prowadzenia. Z kolei w okresie pierwszych trzech miesięcy po wymaganym 12 miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej: zamknęło swą działalność odpowiednio:w 2018 r. – 2 osoby tj. 3,28% ogółu przyznanych dofinansowań, w 2019 r. – 3 osoby tj. 6,38% ogółu przyznanych dofinansowań, w 2020 r. – 0 osób., zaś zawiesiło działalność odpowiednio: w 2018 r. – 2 osoby tj. 3,28% ogółu przyznanych dofinansowań, w 2019 r. – 2 osoby tj. 4,26% ogółu przyznanych dofinansowań, w 2020 r. – 1 osoba tj. 5,56% ogółu przyznanych dofinansowań.

Dane PUP pokazują, że bardzo niewielka ilość osób, które otrzymały dofinansowania zamyka lub zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej po upływie wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż nie wszystkie osoby, które zamknęły lub zawiesiły działalność gospodarczą, powróciły do rejestru osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Można więc przypuszczać, iż osoby te poradziły sobie na rynku pracy i we własnym zakresie poszukują lub już znalazły zatrudnienie.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.