Promocja

DARMOWE PORADY PRAWNE I PORADY OBYWATELSKIE

W Powiecie Żuromińskim w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują dwa punkty, w których porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni. Punkty dostępne są od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Punkt nr 1 mieści się w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 (siedziba Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego). W punkcie przyjmują radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku. Punkt nr 1 czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00.

Punkt nr 2 mieści się w lokalach gminnych naszego powiatu, jeden dzień w niżej wymienionych urzędach gmin:

– poniedziałek – w Kuczborku Osadzie (budynek GOPS) – w godz. 8:00-12:00,

– wtorek – w Lubowidzu – w godz. 7:30-11:30,

– środa – w Bieżuniu – w godz. 8:00-12:00,

– czwartek – w Lutocinie- w godz. 8:00-12:00,

– piątek – w Siemiątkowie- w godz. 7:30-11:30.

W punkcie nr 2 przyjmują radcowie prawni, doradcy obywatelscy, organizacji pozarządowej, Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, kobiety w ciąży oraz członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim. Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłatnej porady prawnej lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Dodatkowo z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których nie stać na odpłatną pomoc prawną i które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA, ŚWIADCZONA OSOBOM PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JEST POMOCĄ PUBLICZNĄ I PODLEGA REGULACJOM PRAWNYM ZWIĄZANYM Z POMOCĄ DE MINIMIS.

W ramach udzielanych porad prawnik:

– poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

– wskaże sposób rozwiązania problemu prawnego;

– przygotuje projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

– sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmujerozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest nieodpłatna mediacja .

Nieodpłatna mediacja obejmuję:

– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

– przeprowadzenie mediacji;

– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatora.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuję spraw, w których:

– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. STRONĄ INICJUJĄCĄ PRZEPROWADZENIE NIEODPŁATNEJ MEDIACJI MOŻE BYĆ JEDYNIE OSOBA UPRAWNIONA.

Na wizytę należy umówić się telefoniczniepod nr (23) 657 47 00 wew. 39(w godz. 7:30-15:30), przy pomocy e-mail: npp@zuromin-powiat.pl lub samodzielnie przy pomocy ogólnopolskiej witryny https://zapisy-np.ms.gov.pl/.

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,18755,informacja-na-rok-2023.html,dostępna jest tam też LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Starosta Żuromiński

Jerzy Rzymowski

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.