Informacje

GORĄCO W LUBOWIDZU ZA SPRAWĄ WYNAGRODZENIA BURMISTRZA

Gorąca atmosfera w Lubowidzu. Radny Tomasz Mazurkiewicz upublicznił na swoim profilu na Facebooku najnowszą uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która oddaliła zastrzeżenie zastępcy burmistrza Lubowidza do wniosku RIO o zaprzestanie wypłacania pensji burmistrzowi, zawieszonemu w czynnościach służbowych. Urząd reaguje opinią prawną i oświadczeniem. Ale zamieszczona w poście opinia prawna nie dotyczy tej sprawy!

W Gminie Lubowidz nie jest ostatnio spokojnie. 16 stycznia Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ogłosiła wystąpienie pokontrolne, dotyczące protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 17.11.2023. Inspektorzy RIO kontrolowali kompleksowo gospodarkę finansową Miasta i Gminy Lubowidz..

„Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) przeprowadzona została w okresie od 01.09.2023 r. do 31.10.2023 r. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Lubowidz.

Kontrola objęła okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wybrane zagadnienia z 2020 r. oraz 2023 r. i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki, na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy, kieruję następujące wystąpienie pokontrolne”.

W punkcie 14 tegoż wystąpienia RIO stwierdza:

14. Stwierdzono:

dla Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz – w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych – naliczano i wypłacano 50% wynagrodzenia. Ponadto za miesiąc marzec 2021 r., wynagrodzenie za okres zawieszenia w czynnościach służbowych – tj. za okres od 10.03.2021 r. do 31.03.2021 r. – naliczono jako 50% wynagrodzenia za cały miesiąc, nie uwzględniając, że wynagrodzenie dotyczy części miesiąca (str. 46, 47, 48, 49, 50, 51 protokołu kontroli).

Wnioskuję:

zaprzestać naliczania i wypłacania wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz,

zawieszonego w czynnościach służbowych, mając na uwadze art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną; za czas niewykonywanie pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

RADNY UPUBLICZNIA

I o tym wystąpieniu RIO oraz uchwale radny Mazurkiewicz pisze na swoim profilu na Facebooku we wpisie z 26 marca br.:

„Szanowni Państwo,

Miałem rację w sprawie zgłaszania nienależnego wypłacania wynagrodzenia dla zawieszonego w swoich obowiązkach Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego. Strata dla budżetu gminy za tamten okres wynosi ponad 292 tys. złotych.

Odpowiedzialni za ten stan rzeczy są:

Zastępca Burmistrza Pani Ewa Szczepańska, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Lubowidz Pan Michał Zieliński oraz Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Andrzej Michalski oraz Radni głosujący za Uchwałą nr 277/XLVI/2022 z dnia 16.12.2022r.

Cytuję:

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

1.Oddala zastrzeżenie zgłoszone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz do wniosku nr 14 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym znak WK.510.72.2023.ŻD

2. Na niniejszą uchwałę nie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą nr.6.152.2024.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją” – pisze radny, umieszczając skan kolejnego dokumentu wydanego przez RIO (uchwała oddalająca zażalenie).

RIO ODDALA ZAŻALENIE

W uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, podjętej 27 lutego br. czytamy, że Komisja oddala zażalenie zgłoszone przez zastępcę burmistrza Lubowidza (Ewę Szczepańską) na to właśnie wystąpienie pokontrolne i na ów 14 punkt, dotyczący wniosku o zaprzestanie wypłacania wynagrodzenia burmistrzowi Lubowidza.

W tejże uchwale RIO stwierdziła, że ani zastępca burmistrza, ani skarbnik nie odmówili podpisania protokołu z kontroli , do czego mieli prawo, a tym samym zgodzili się z informacjami w nim zawartymi. RIO pisze dalej, że: „stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. (…) pracownikowi samorządowemu w okresie zawieszenia spowodowanego jego tymczasowym aresztowaniem należne jest wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania. Powyższe przepisy odnoszą się do zawieszenia stosunku pracy pracownika z powodu tymczasowego aresztowania, natomiast w przypadku Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz mamy do czynieni a ze środkiem zapobiegawczym w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, o którym mowa w art.  276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2024r. z późn. zm).”.

Dalej RIO podkreśla, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast na czas niewykonywania pracy zachowuje się prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Rio zaznacza, że „nie jest dopuszczalne stosowanie w drodze analogii  art. 35 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych do pracownika, wobec którego tytułem środka zapobiegawczego zastosowano zawieszenie w czynnościach służbowych, gdyż sytuacja pracownika nie jest tożsama z sytuacją pracownika tymczasowo aresztowanego”. Komisja zaznacza, że w przypadku , który dotknął burmistrza Lubowidza, nie było możliwe świadczenie przez niego pracy, dlatego nie powinno być naliczane i wypłacane wynagrodzenie. RIO przywołuje kilka stosownych wyroków Sądu Najwyższego w takich kwestiach.

„Zastrzeżenie złożone do wniosku nr 14 przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem sformułowany na podstawie ustaleń kontroli wniosek jest zasadny i zastosowano właściwą podstawę prawną do stwierdzonej nieprawidłowości. W omawianym przypadku doszło do naruszenia przepisu artykułu 80 Kodeksu pracy, w myśl którego wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią” – brzmi końcowa część uchwały, podpisanej przez przewodniczącą posiedzenia kolegium Bożenę Zych.

URZĄD I BURMISTRZ BRONIĄ SIĘ OPINIĄ PRAWNĄ

W odpowiedzi na post Mazurkiewicza od razu na profilu burmistrza na Facebooku (podpisany imieniem i nazwiskiem, zdjęcie z hasłem „Kandydat na burmistrza”), a dziś (29 marca) również Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu zamieszczona została opinia prawna kancelarii obsługującej urząd.

Opinia na stronie Urzędu datowana jest na 15 listopada 2021. Radca pisze w niej o przejęciu kompetencji wójta spowodowanej np. tymczasowym aresztowaniem czy zawieszeniem w czynnościach służbowych. Nie dotyczy ona jednak sprawy wypłacania pensji zawieszonemu pracownikowi.

Z kolei na profilu burmistrza, opatrzonym hasłem „Kandydat na burmistrza” z logo urzędu – zamieszczona została inna opinia, niestety nie ma na niej daty. W tym dokumencie ten sam radca powołuje się na wspomniany art. 35 ustawy o pracownikach samorządowych i na jedną uchwałę Sądu Najwyższego z 2010r.

/ dalsza część tekstu pod zdjęciem/

Radca w konkluzji pisze tu, że: „należy opowiedzieć się za możliwością wypłacenia pracownikowi samorządowemu z wyboru (wójtowi zawieszonemu w czynnościach służbowych ) połowy przysługującego mu do dnia zwieszenia wynagrodzenia. Przemawia za tym wykładnia systemowa. Skoro bowiem pracownikowi zawieszonemu (tymczasowo aresztowanemu) przysługuje wynagrodzenie, to wypłata tego wynagrodzenia pracownikowi w przypadku zawieszenia w obowiązkach służbowych (podobieństwo skutków) wydaje się tym bardziej uzasadniona”.

/ dalsza część tekstu pod zdjęciem/

Na stronie Urzędu wraz z opinią prawną o przejęciu kompetencji opublikowane zostało też oświadczenie Przewodniczącego Rady Michała Zielińskiego i zastępcy Burmistrza Ewy Szczepańskiej, w którym zapewniają oni, że wszystkie czynności wykonywane były prawidłowo, a podstawą do tego była wspomniana opinia prawna kancelarii (o przejęciu kompetencji, taka jest w tym samym poście). Podpisani zauważają, że przez 3 lata żadna z instytucji nie zgłaszała w tym zakresie uwag, w tym właśnie RIO.

Szczepańska i Zieliński piszą też, że „Jednocześnie chcemy zapewnić, że zostaną podjęte wszelkie kroki, aby Gmina i Miasto Lubowidz nie poniosły żadnej szkody, mało tego w związku z tym, że w dniu 22 marca w Sądzie Rejonowym w Mławie zapadło kolejne korzystne dla Burmistrza rozstrzygnięcie należy stwierdzić, że zapewne Burmistrz po zakończeniu spraw, będzie występował do Skarbu Państwa (Prokuratury) o zapłatę należnego mu wynagrodzenia i zadośćuczynienie, a także o odszkodowanie dla Miasta i gminy Lubowidz.”

od redakcji:

RIO przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne Izby Obrachunkowe, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów samorządowych.

W Lubowidzu kontrola trwała 2 miesiące, przeprowadzona została w okresie od 01.09.2023 r. do 31.10.2023 r. ( kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Lubowidz). Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym z 16 stycznia (które skarżyła Ewa Szczepańska) kontrola objęła okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wybrane zagadnienia z 2020 r. oraz 2023 r. i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego”.

AO

zdjęcia dokumentu ze strony urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.