Informacje

KOŁODZIEJSKI Z WOTUM I ABSOLUTORIUM

Wójt Lutocina Jacek Kołodziejski otrzymał najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie odbyło się 22 maja. Wszyscy byli za jego udzieleniem. Otrzymał je jako pierwszy w powiecie.
Radni rozliczyli wójta Lutocina podczas sesji 22 maja
Autor zdjęcia: Agnieszka Orkwiszewska

Procedurę udzielenia absolutorium poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy, który od niedawna gminy są zobligowane do przygotowywania. Raport zawiera wiele informacji, zarówno w sferze finansowej, jak i rozwojowej gminy. Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału nad raportem, więc debatowali nad nim radni. Mieszkańcy nie wnieśli też żadnych uwag do raportu.
Najważniejsze dane z raportu to te dotyczące wydatkowanych pieniędzy. – 2019 r. był pierwszym rokiem, kiedy działaliśmy wspólnie – zaczął wójt Kołodziejski. Wymieniał główne zadania, jakie udało się w minionym roku wykonać, zarówno ze środków pozyskanych, jak i własnych. – Najwięcej w 2019r. skorzystały straże pożarne, koszty sprzętu i prac to 144 tys. zł – podał. Gros tych środków to dofinansowania, jakie udało się pozyskać z różnych źródeł. – Widać w raporcie inwestycje za ponad 600 tys. zł – podkreślił.
W dokumencie wyczytać można informacje o programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Lutocin, który jest ściśle związany z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W gminie w 2019r. usunięto 106,8 tony azbestu od 23 właścicieli nieruchomości. Samorząd pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu 13.482zł. Wyroby zawierające azbest (płyty eternitowe) zostały przetransportowane przez firmę Greenland Technology do Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów w Warszawie. Całość zadania to koszt 30.913,64zł, w tym 17.431,64zł zostało pokryte z budżetu gminy.
W raporcie czytamy też o pomocy gminy w zakresie dożywiania (program na lata 2014-2020). Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie. Ma on na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program był elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Programem objęto 32 osoby z terenu gminy, z czego 25 skorzystało z ciepłego posiłku.
Są tu też dane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2019 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego oddano do użytkowania 52 budynki inwentarskie, z czego w Lutocinie 2 kurniki i 18 chlewni. Rozpoczęto zaś budowę 20 kurników i 7 chlewni. Toczyło się 19 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy wszczętych w 2018 roku, w wyniku których wydano 14 decyzji ustalających warunki zabudowy, w tym: 2 decyzje dla budynków mieszkalnych, 3 decyzje dla budynków inwentarskich (2 decyzje – chlewnie; 1 decyzja – obora), 3 decyzje dla obiektów towarzyszących (zbiorniki, silosy, waga), 5 decyzji dla budynków gospodarczych (garaże, wiaty, budynki do magazynowania), 1 decyzja dotycząca budowy instalacji fotowoltaicznej. Ponadto wydano 2 decyzje umarzające postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Z kolei 3 postępowania do chwili obecnej są zawieszone, w związku z nałożeniem na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
W sferze gospodarki odpadami w 2019 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych odprowadzili 518,47 tony odpadów komunalnych, w tym 115,71 tony odpadów zebranych w sposób selektywny i 402,76 odpadów zmieszanych. Z nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, działalność gospodarcza) 23,83 ton.
Dokument zawiera także dane z zakresu finansowania oświaty. Koszt jednego ucznia w SP w Swojęcinie wyniósł w minionym roku 24,5 tys. zł, w Przeradzu Małym 20,3 tys. zł, a w Lutocinie 16 tys. zł.
Podczas sesji 22 maja radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy za 2019r., wysłuchali treści uchwały RIO (wyrażającej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu), wniosku komisji rewizyjnej (wnioskującej o udzielenie wójtowi absolutorium), po czym również jednogłośnie udzielili absolutorium.
AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.