Informacje

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie kończy pierwszy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w roku 2022.

 
Wnioski (wraz z załącznikami), które dostępne są na  stronie internetowej urzędu: zuromin.praca.gov.pl/ dokumenty do pobrania można składać do dnia 25.02.2022 r. w formie: papierowej osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, w godz. 7.30 – 15.30, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływy wniosku do Urzędu) lub w formie elektronicznej ( przez ePUAP). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, wniosek oraz załączniki do wniosku powinny  być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 
Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2022, tj.: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
Szczegółowych informacji na temat przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a, pok. nr 13 lub telefonicznie 23 65 73 163 wew. 33.

Oprac. AO/Źródło PUP

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Dziękuję za wiadomość. Szkoda że tak późno. Nie zdążę złożyć. Nie można było tego wcześniej napisać. Dlaczego Pup nic o tym nie informował?