Edukacja

PANDEMIA OCZAMI DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zakończył się rok szkolny, bardzo trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli przez trwającą od kilku miesięcy pandemię koronawirua. Wszyscy musieli nauczyć się życia w nowej rzeczywistości. Jak sytuację oceniają dyrektorzy?
fot. librus

PIOTR BABIUCH – Dyrektor SP nr 2 w Żurominie

Koronawirus COVID-19 roztaczał ciemne chmury zwiastując nieprzewidywalność i bliżej nieokreśloną rzeczywistość. Podczas ferii zimowych można było dostrzec oznaki rozpowszechniania się pandemii na kontynent europejski. Niemniej jednak zadziałał podświadomie społeczny mechanizm samoobrony, który odpychał myśl, że pandemia może roztoczyć nad nami swoje macki. W dniu 12 marca 2020 r. kiedy władze państwowe zdecydowały o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, przystąpiliśmy do zapoznawania się z wytycznymi organów państwowych jednocześnie starając się, jak potrafimy najlepiej, zapewnić najwyższą jakość usługi dydaktycznej naszym uczniom. Trudność podejmowanych decyzji i działań polegała w pierwszej mierze na tym, że wytyczne płynące z wyższych instancji były krótkoterminowe. Każdy z nas pamięta, że zawieszenie zajęć pierwotnie miało miejsce do 25 marca 2020 r. W sytuacji tak krótkich okresów przestojowych trudno podejmować dalekosiężne decyzje. Niemniej jednak i z tym sobie poradziliśmy. W kwietniu nauczyciele z naszej szkoły przystąpili do projektu „Lekcja Enter” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie w wymiarze 40 godzin wyposażyło nas w umiejętności z technologii informatycznej. To za ich sprawą uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość przyswajania i utrwalania nabytej wiedzy za pomocą wielorakich ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem różnych powszechnie dostępnych aplikacji. Nieocenioną pracę wykonał szkolny informatyk p. Jacek Gowin, który uruchomił platformę Microsoft Office-365. Dzięki tej platformie lekcje w naszej szkole odbywały się online, tzn. nauczyciele łączyli się w czasie rzeczywistym z uczniami służąc im pomocą. Uczniowie w ten sposób nie tylko nabywali wiedzę, ale również mogli zwrócić się do nauczycieli z prośbą o wytłumaczenia tematu lekcji. Taka możliwość była do zrealizowania dzięki dyżurom, które nauczycieli pełnili zarówno rano, jak i popołudniu.

Ważnym momentem w okresie pandemii było wsparcie w postaci komputerów dla naszej szkoły. Pozwoliło to dostarczyć komputer tym wszystkim dzieciom, którym były one najbardziej potrzebne. Nadmienię, że równocześnie otrzymaliśmy mobilną pracownię interaktywną składającą się z 16 laptopów jako nagrodę z Ministerstwa Cyfryzacji. One również znalazły zastosowanie w lekcjach online.

Dzisiaj z nadzieją patrzymy na 1 września 2020 r., kiedy będziemy mogli wrócić do szkoły w trybie stacjonarnym. Niemniej jednak zdobyte doświadczenie z jednej strony i nabyte umiejętności z drugiej strony pozwolą, jestem tego głęboko przekonany, jeszcze efektywniej przekazywać uczniom wiedzę. Gdybyśmy, nie daj Boże, musieli pozostać w domu to również lepiej poradzimy sobie w trudnej zdalnej rzeczywistości. Monitory interaktywne, w posiadaniu których jesteśmy, dają nam możliwości prowadzenia lekcji w pustych klasach i łączenia się z dziećmi. Oczywiście, czy taka forma zostanie zastosowania zależy od wielu czynników i wytycznych GIS-u i MEN-u. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły jest priorytetowe.

EWA KOWALCZYK-BROŻYNA – Dyrektor SP nr 1 w Żurominie

Nauka zdalna nie była problematyczna, była wyzwaniem dla całego systemu edukacji, moim skromnym zdaniem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, lecz tu w szczególności nasz system i my sami nie byliśmy na to przygotowani. Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się zaskoczyła wszystkich.

Od września 2019 r. funkcjonuje u nas w szkole dziennik elektroniczny. Dzięki wykorzystaniu systemu dziennika Librus, poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych oraz telefonów komórkowych udało nam się bardzo szybko wypracować nowy system komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Dodatkowo cała Rada Pedagogiczna przeszła szkolenia w zakresie wykorzystania platform on-line w edukacji oraz dobrych praktyk MS Teams i pakietu Office 365. Pozyskane w szkoleniach umiejętności pozwoliły nam na prowadzenie lekcji on-line, szczególnie w klasach 4-8.

W związku z informacją z mediów o nieliczeniu frekwencji ucznia od 12 marca, niektórzy uczniowie początkowo próbowali to wykorzystać. Tu wypracowaliśmy system taki, że nauczyciel zgłaszał do wychowawcy lub pedagoga szkolnego brak aktywności ucznia i wówczas kontaktowaliśmy się z rodzicem. Nie było tych kłopotów zbyt wiele.

W czasie nauki zdalnej oceniano aktywność ucznia, odsyłane przez niego prace, odpowiedź ustną na platformie MS Teams lub z pomocą innych komunikatorów oraz prace klasowe tworzone z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i przeprowadzane na lekcji on-line.

Otrzymaliśmy 5 komputerów, z czego 4 z nich trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów, a 1 do nauczyciela. W tym czasie psycholog oraz dwie panie pedagog pracujące w szkole prowadziły konsultacje telefoniczne szczególnie z uczniami.

Organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę zawsze służy nam wsparciem. Tak było i tym razem. Gmina zaopatrzyła nas w niezbędne środki dezynfekujące, płyny, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, termometry bezdotykowe, byśmy mogli zachować środki bezpieczeństwa szczególnie w okresie, gdy uczniowie przychodzili na konsultacje, podczas egzaminu ósmoklasisty czy przy rozdaniu świadectw. Wspólnie podejmowaliśmy decyzję o otwarciu szkół.

Wrzesień jest dla nas zagadką. Nie ma wytycznych, ale z pewnością pojawią się w sierpniu.

IWONA GRABOWSKA – Dyrektor ZS w Siemiątkowie

Zdalne nauczanie w Zespole Szkół odbywało się zgodnie z ustaleniami wychowawców z rodzicami uczniów. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w zdalnym nauczaniu. Forma nauczania uzależniona była od posiadanego przez uczniów sprzętu i dostępu do internetu. Nauczyciele, uczniowie i rodzice korzystali z prywatnych telefonów i komputerów, gdyż szkoła nie posiadała sprzętu, który można byłoby udostępnić czy wypożyczyć. W przedszkolu i klasach I – III nauczyciele komunikowali się z uczniami wykorzystując aplikację Messenger, w klasach IV – VIII wszyscy uczniowie i większość nauczycieli korzystali ze szkolnych kont poczty elektronicznej Office 365. Gdyby w szkole nie został uruchomiony Office 365, to prowadzenie zdalnego nauczania byłoby bardzo utrudnione. Pocztę elektroniczną wykorzystywano do przesyłania materiałów edukacyjnych i informacji zwrotnych do uczniów, większość uczniów przesyłała tą drogą zdjęcia prac domowych. W klasie IV od początku nauczanie matematyki odbywało się online poprzez aplikację Teams, z której częściowo korzystali też nauczyciele informatyki w klasach I – VIII. W kilku przypadkach przygotowywano dla dzieci pakiety z kartami pracy, które rodzice odbierali od nauczycieli Sprawdziany wiedzy i umiejętności prowadzone były z wykorzystaniem testów tworzonych w aplikacji Forms. Oprócz testów oceniano prace domowe uczniów, aktywność oraz systematyczność. Zdecydowana większość uczniów prawidłowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Nauczyciele na bieżąco sygnalizowali wychowawcy brak prac domowych czy problemy z komunikacją, a wychowawca niezwłocznie kontaktował się telefonicznie z rodzicami dzieci/uczniów i problem był skutecznie rozwiązywany. W kilku przypadkach konieczna była interwencja dyrektora Zespołu Szkół. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i otrzymali promocję. Otrzymaliśmy 12 laptopów dla uczniów, niestety nie zdążyliśmy ich przekazać uczniom ze względu na konieczność ubezpieczenia laptopów i przygotowania umów dotyczących wypożyczania sprzętu. W ostatnim tygodniu roku szkolnego gmina otrzymała kolejne 25 laptopów na dwie szkoły. Nie wiemy jeszcze, ile otrzyma mój Zespół Szkół. Z zebranych przez nas danych dotyczących potrzeb wynika, że około 60% uczniów nie ma własnego komputera, a w części rodzin nie ma go żadne dziecko. Nie mamy konkretnych informacji, jak będzie wyglądała edukacja od września. Z wywiadu udzielonego prasie przez Pana Ministra Edukacji wynika, że planowany jest powrót uczniów do szkół.

Serdeczne podziękowania za włożony wysiłek i poświęcony czas należą się nie tylko nauczycielom, ale także rodzicom , którzy systematycznie współpracowali z nauczycielami.

DANUTA RYSZEWSKA – Dyrektor LO w Żurominie

26 czerwca 2020 roku nadeszła chwila, której wszyscy wyczekiwali od dawna – zakończenie „nieco innego” roku szkolnego 2019/2020. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie uczniowie przybyli na uroczystość wręczenia świadectw w trzech grupach. Na godzinę 9.00 przybyli uczniowie klas pierwszych czteroletniego liceum, na godzinę 10.00 – klasy pierwsze, a na 11.00 – drugie trzyletniego liceum. Każda klasa spotkała się ze swoim wychowawcą.

Podziękowania, życzenia i gratulacje przekazywałam im wraz z wicedyrektorem szkoły. Pomimo trudu wynikającego ze zdalnego nauczania, aż 61 uczniów otrzymało z naszych rąk świadectwa z paskiem, nagrody, listy gratulacyjne dla młodzieży oraz rodziców. Wielu uczniów otrzymało dyplomy za sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Poprosiłam uczniów, aby przekazali rodzicom serdeczne podziękowania za udział w wielu wydarzeniach, za wsparcie różnych przedsięwzięć szkolnych, za współpracę i wytrwałość w tych trudnych dla wszystkich ostatnich miesiącach. Podziękowałam również nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienną pracę, wielkie zaangażowanie, wytrwałość i wiele inicjatyw.

Wszystkich zaskoczyła w marcu sytuacja związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przerwanie tradycyjnego nauczania w szkole, przejście na prowadzenie zajęć zdalnych przez nauczycieli realizowane za pośrednictwem min. poczty elektronicznej, komunikatorów, grup społecznościowych, platform edukacyjnych, telefonów komórkowych, strony internetowej szkoły, drogi papierowej, było trudne zarówno dla nauczycieli, jak również dla uczniów i ich rodziców. Pomimo wszystko dzielnie się wspieraliśmy. Uczniów wspomagali także psycholog, doradca zawodowy oraz bibliotekarz szkolny.

Poradziliśmy sobie, chociaż byli uczniowie, którym nie udało się zaliczyć materiału z poszczególnych przedmiotów na konsultacjach zorganizowanych w szkole. Mamy nadzieję, że po wakacjach będą przygotowani i spotkają się ze swoimi koleżankami i kolegami w klasach.

W ostatnim dniu tego roku szkolnego uczniowie najbardziej żałowali, że nie mogli spotkać wszystkich swoich nauczycieli. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom liceum, też najbardziej brakowało bliskiego kontaktu z naszą młodzieżą. Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym będziemy widzieć się każdego dnia i rozmawiać ze sobą bezpośrednio. Internet może nam pomóc w nauce, ale nie zastąpi bliskich kontaktów międzyludzkich.

Życzę Wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

CZAREK OSSOWSKI – Dyrektor ZSP w Zielonej

W dniu 11 marca 2020r., kiedy dotarła do nas informacja o zamknięciu szkół na okres dwóch tygodni musieliśmy szybko reagować. Niedopuszczalne było, aby nauczyciele nie wykonywali pracy, a tym samy nie realizowali podstawy programowej. Nie był to czas ferii. Wypracowaliśmy regulaminy pracy na odległość, a w późniejszym czasie zdalnego nauczania. Był to czas wytężonej pracy i nauki. Komunikacja z uczniami w początkowym okresie była utrudniona. Powodem tego były problemy z przesyłaniem wiadomości pomiędzy nauczycielem a uczniami. Zadania przesyłane do uczniów często dostarczane były późnym wieczorem. Nauczyciele tworzyli nowe adresy mailowe na potrzeby nauki na odległość oraz komunikowali się z uczniami poprzez komunikatory, takie jak „Microsoft teams” lub inne. Jeśli chodzi o ocenianie postępów uczniów to nic się nie zmieniło. Nie było możliwości i celowości zmiany wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Zgłaszane przez nauczycieli problemy z brakiem logowania się uczniów czy nieterminowym odsyłaniem prac rozwiązywaliśmy na bieżąco. Zresztą zgodnie z regulaminem panie bibliotekarki oraz pani psycholog w ramach swych zadań monitorowały na bieżąco postępy uczniów i w razie potrzeby reagowały natychmiastowo. Kilkoro rodziców zgłaszało problem w postaci braku komputera czy internetu. Problem występował również w domach wielodzietnych. Do rozwiązania tej sytuacji przyłączyło się starostwo powiatowe. Jako organ prowadzący szkołę pozyskało laptopy wraz z darmowym, przenośnym internetem, które trafiły do uczniów szkół podległych organowi. Śledząc na bieżąco media społecznościowe, obserwując jak codziennie przybywa ilość zakażonych osób pomimo że Minister Edukacji mówi o powrocie do szkół od 1 września 2020r. (co zapewne ucieszyłoby całą społeczność szkolną, ponieważ szkoła bez hałasu podczas przerw, dzwonków i normalnych ludzkich problemów to tylko budynek jeden z wielu) osobiście mam obawy i na pewno będę przygotowywał się na ewentualność zdalnego nauczania od nowego roku szkolnego 2020/2021.

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.