Informacje

PODSUMOWUJĄ GOSPODARKĘ ŚMIECIOWĄ

Urząd Gminy w Kuczborku Osadzie podsumował gospodarkę odpadami komunalnymi za miniony rok. Na jednego mieszkańca przypada ok. 205,82 kg odpadu na rok. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyniósł 76,41%.

Zgodnie z przetargiem na odbiór śmieci w minionym roku usługę te wykonywały na terenie gminy Żuromińskie Zakłady Komunalne. W Kuczborku funkcjonuje też Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się na obszarze składowiska odpadów komunalnych w Kuczborku – Wsi. W punkcie tym przyjmowane są odpady „problemowe” tj.: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin, folie po sianokiszonce.

Do GPSZOK odpady mogą przywozić nieodpłatnie indywidualni mieszkańcy gminy. Ponadto do punktu odpady „problemowe” zwozi firma, która w ramach umowy zbiera w/w odpady z terenu gminy z częstotliwością raz na półrocze.

Gmina nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady zmieszane są wywożone do regionalnych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Poświętnem gm. Płońsk oraz w Rachocinie gm. Sierpc. Odpady zielone natomiast trafiły do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska (gm. Rypin).

Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców, systemem odbioru odpadów objętych było 3728 mieszkańców, którzy złożyli 1242 deklaracje. 73 mieszkańców nieruchomości zadeklarowało kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Śmieci odbierano też 53 nieruchomości niezamieszkałych (biur, sklepów, siedzib firm) spośród których 48 zadeklarowało segregację odpadów.

Jak wynika z gminnej analizy, łącznie w 2020 roku zebrano 767,300 Mg odpadów, co stanowi ok. 205,82 kg odpadu na mieszkańca na rok. Według danych GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku wynosiła 321 kg/mieszkańca.

Niesegregowanych śmieci było 569,64 Mg, odpadów ulegających biodegradacji – 5,62 Mg, innych odpady nieulegające biodegradacji – 6,86 Mg, opakowania z papieru i tektury stanowiły 9,78 Mg, a opakowania z tworzyw sztucznych – 68,32 Mg. Szkła zebrano 96,60 Mg, odpadów wielkogabarytowych – 10,28 Mg, zaś zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi 0,2 Mg.

W GPSZOKu w 2020 roku nie zebrano żadnych odpadów komunalnych. W ramach systemu zbiórka odpadów problemowych odbywa się raz na półrocze i polega na odebraniu odpadów bezpośrednio z nieruchomości przez firmę odbierającą odpady. Mieszkańcy wolą wystawić te odpady w dzień zbiórki niż samemu wywozić je do PSZOKu.

Recyklingowi poddano łącznie 186,4343 Mg odpadów (są to odpady zebrane selektywnie u „źródła” oraz wysortowane w RIPOK): opakowania z papieru i tektury – 9,2832 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych – 62,48 Mg, opakowania ze szkła – 94,040 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych – 6,9121 Mg, tworzywa sztuczne – 1,27 Mg, opakowania z papieru i tektury – 9,78 Mg, opakowania z metali – 1,1982 Mg, opakowania wielomateriałowe – 0,6168 Mg, opakowania ze szkła – 0,6829 Mg, metale żelazne – 0,1711 Mg.

Łącznie zakupiono ok. 85 tys. szt. worków do segregacji odpadów za kwotę 42 717,16 zł, a ich dystrybucją zajmowali się pracownicy urzędu, jak również firma zbierająca odpady.

Z danych urzędu wynika, że uzyskano następujący poziom recyklingu: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 14,2%, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 76,41%.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.