Informacje

Ponad 3,2 tys. inwestycji w regionie ciechanowskim

Ponad 3,2 tys. zrealizowanych inwestycji w subregionie ciechanowskim oraz ponad 1,2 mld zł dofinansowania z budżetu województwa i funduszy unijnych – tak przedstawia się bilans mijającej kadencji samorządu województwa mazowieckiego. Kilka dni temu w Ciechanowie dokonania ostatnich pięciu lat podsumowali marszałek Adam Struzik oraz radni województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk i Paweł Obermeyer.

W subregionie ciechanowskim wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego i środków unijnych otrzymało ponad 3,2 tys. inwestycji i projektów. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to ogromna pomoc dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu ciechanowskiego. – Na dofinansowanie tych projektów z naszego budżetu i w ramach środków unijnych przeznaczyliśmy w sumie ponad 1,2 mld zł. Zdecydowanie najwięcej środków pochłonęły budowy i modernizacje dróg wojewódzkich, aż 272 mln zł z budżetu województwa przeznaczyliśmy na nasze autorskie programy wsparcia. Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkich w Ciechanowie pochłonęły ponad 158 mln zł.

Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk podkreśla, że mijająca kadencja była bardzo dobra dla Mazowsza i regionu ciechanowskiego. – To czas dużych inwestycji. A jedną z nich była rozbudowa oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie. W tej chwili w nowoczesnym i dobrze wyposażonym obiekcie mieści się oddział zakaźny, a niebawem przeniesie się tam także oddział psychiatryczny. Na inwestycję przeznaczyliśmy ponad 45 mln zł. Nowy oddział zakaźny to zabezpieczenie dla regionu na wypadek większej liczby zachorowań. Szpital będzie mógł uruchomić dodatkowe piętro i tam hospitalizować pacjentów.

W mijającej kadencji Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył dla subregionu ciechanowskiego:

 • 419 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na drogi wojewódzkie;
 • 313 mln zł z Unii Europejskiej na 220 projektów w ramach RPO WM 2014–2020;
 • 272 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na programy wsparcia;
 • 158 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach medycznych;
 • 74 mln zł z Unii Europejskiej na 59 inwestycji w ramach PROW 2014-2020;
 • 27 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w muzeach;
 • 21 mln zł dodatkowej pomocy finansowej dla gmin i powiatu na rozwój regionalny;
 • 712 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach edukacyjnych.

Radny województwa mazowieckiego Paweł Obermeyer zwraca uwagę na duże wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. – Tylko w mijającej kadencji na inwestycje w szpitalu przeznaczyliśmy ponad 158 mln zł. Największą inwestycją była zdecydowanie rozbudowa oddziału zakaźnego, jednak nie tylko. W ostatnich latach udało się m.in. przeprowadzić termomodernizację budynków szpitala oraz zakupić niezbędny sprzęt i aparaturę. Z kolei na budowę i modernizację dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy aż 419 mln zł.

387 mln zł z Unii Europejskiej 

Dużym wsparciem dla regionu były środki unijne. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w regionie ciechanowskim od 2018 r. wsparcie otrzymało w sumie 220 projektów na łączną kwotę blisko 313 mln zł. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do beneficjentów z regionu ciechanowskiego trafiło ponad 74 mln zł na 59 inwestycji.

Ponad 419 mln zł na drogi wojewódzkie

W latach 2018–2024 na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie regionu ciechanowskiego samorząd województwa przekazał ponad 419 mln zł.

Do największych inwestycji realizowanych w tym okresie należą:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (etap II i  III);
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571;
 • przebudowa DW nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w Pniewie;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 561;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 571;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 563;
 • rozpoczęcie budowy zachodniej obwodnicy Mławy.

Ponad 272 mln zł na programy wsparcia 

Sejmik Województwa Mazowieckiego prowadzi w sumie już ponad 20 programów wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W sumie w regionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymało ponad 2,8 tys. projektów na łączną kwotę dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego ponad 272 mln zł.

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”

W ramach programu gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na ważne i strategiczne inwestycje mające wpływ na rozwój całego regionu. W regionie ciechanowskim wsparcie w wysokości ponad 147 mln zł otrzymały 84 takie projekty.

Ø  „Mazowsze dla sportu”

Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansowuje obiekty sportowe, m.in. boiska, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska czy pumptracki w całym regionie. W latach 2018–2024 w regionie ciechanowskim w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymały 154 projekty sportowe. Łącznie to ponad 24,3 mln zł.

 • „Mazowsze dla straży pożarnych”

Na dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego już od ponad 18 lat mogą liczyć ochotnicze straże pożarne. W ostatniej kadencji samorządu województwa mazowieckiego do druhów z regionu ciechanowskiego trafiło ponad 14,3 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego, co pozwoliło na dofinansowanie w sumie 490 inwestycji, w tym zakup 60 wozów strażackich i remont lub modernizację 179 strażnic OSP.

 • „Mazowsze dla sołectw”

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, doposażenie placów zabaw czy budowa chodników. W latach 2018–2024 samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 1008 takich inwestycji w regionie ciechanowskim na blisko 11 mln zł.

 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”

W ramach tego nowego programu gminy mogą otrzymać wsparcie na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 59 inwestycjiregionu ciechanowskiego. Na ich realizację sejmik przeznaczył ponad 8,8 mln zł.

 • „Autobusy dla mazowieckich szkół”

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. Do tej pory w regionie ciechanowskim ponad 2,2 mln zł dofinansowania samorząd województwa przeznaczył na zakup 6 autobusów.

 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”

W ramach programu w ostatnich latach wsparcie otrzymało 296 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych z regionu ciechanowskiego. To środki m.in. nazakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczył na ten cel blisko 1,8 mln zł.

 • „Mazowsze dla orkiestr”

Na wsparcie w zakupie instrumentów muzycznych mogą liczyć orkiestry z województwa. W regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości 412 tys. zł otrzymało 9 projektów.

 • „Mazowsze dla zabytków”

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 6,8 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 77 obiektów zabytkowych z regionu ciechanowskiego.

 • „Mazowsze dla klimatu”

Sejmik dofinansowuje proekologiczne projekty. W ramach programu „Mazowsze dla klimatu” dofinansowanie otrzymało w sumie 60 projektów z regionu ciechanowskiego na łącznąkwotęponad 6 mln zł.

 • „Mazowsze dla czystego powietrza”

Kolejnym proekologicznym programem jest „Mazowsze dla czystego powietrza”. Do tej pory ponad 8 mln zł dofinansowania otrzymało 120 projektów z regionu ciechanowskiego.

 • „Mazowsze dla czystego ciepła”

Sejmik Mazowsza wspiera samorządy lokalne w zwalczaniu ubóstwa energetycznego w regionie. Dofinansowanie mogą pozyskać gminy wdrażające pogramy, dzięki którym mieszkańcy mogą uzyskać dodatki do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i termomodernizację budynku. W regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł otrzymały 4 takie projekty.

 • „Mazowsze dla działkowców”

Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansowuje także inwestycje w ogrodach działkowych. W regionie ciechanowskim do tej pory takie wsparcie otrzymało 47 projektów. Łączna kwota dofinansowania to ponad 627 tys. zł.

 • „Mazowsze dla zdrowia kobiety”

W ramach programu profilaktycznego „Mazowsze dla zdrowia kobiety” w regionie ciechanowskim zostało zrealizowanych 5 projektów. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 298 tys. zł.

 • „Mazowsze dla zdrowia”

W tym roku program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” został rozszerzony i zmienił nazwę na „Mazowsze dla zdrowia”. W regionie ciechanowskim sejmik województwa dofinansował 5 takich projektów kwotą ponad 499 tys. zł.

 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa. W ramach nowego programu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” w regionie ciechanowskim wsparcie w wysokości 200 tys. zł otrzymały 2 projekty.

 • „Mazowsze dla seniorów”

W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W ostatnich latach taką pomoc otrzymało 9 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w regionie ciechanowskim. Łączna kwota wsparcia to ponad 297 tys. zł.

 • „Mazowsze dla młodzieży”

„Mazowsze dla młodzieży” to program skierowany do młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów. Mogą one otrzymać dofinansowanie do prowadzonych przez siebie projektów. Do tej pory w regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości ponad 327 tys. zł otrzymało 18 takich inicjatyw.

 • „Mazowsze dla miejsc pamięci”

Jednym z nowych programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. To środki na modernizację i remonty ważnych dla lokalnych społeczności miejsc pamięci – pomników, krzyży, kapliczek, mogił itp. W regionie ciechanowskim wsparcie w wysokości ponad 540 tys. zł otrzymało 11 takich projektów.

 • „Mazowsze dla zwierząt”

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W regionie ciechanowskim w ostatnich latachwsparcie otrzymały 52 takie projekty. To w sumie ponad 713 tys. zł dofinansowania.

 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Zarząd województwa przyznał dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Do tej pory w regionie ciechanowskim wsparcie otrzymało 261 inwestycji. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono blisko 33,4 mln zł.

 • „Mazowsze dla melioracji”

Sejmik województwa wspiera także zadania dotyczące melioracji w regionie ciechanowskim. Do tej pory dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł otrzymały 22 takie projekty.

 • „Mazowiecki instrument wsparcia systemu monitoringu suszy rolniczej”

Kolejnym programem skierowanym do terenów wiejskich jest „Mazowiecki instrument wsparcia systemu monitoringu suszy rolniczej”. Do tej pory w ramach tego programu samorząd województwa dofinansował 5 projektów z regionu ciechanowskiego. Łączne wsparcie to ponad 232 tys. zł.

 • „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

W 2019 r. samorząd województwa mazowieckiego prowadził „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł otrzymało 31 projektów.

 • „Mazowsze dla oświaty”

W odpowiedzi na wyzwania edukacyjne związane z pandemią COVID-19 i nauką zdalną samorząd województwa prowadził program doskonalenia kompetencji edukacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów z mazowieckich szkół. W regionie ciechanowskim zrealizowano 2 takie projekty na łączą kwotę dofinansowania ponad 112 tys. zł.

Ponad 158 mln zł na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Na inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie sejmik Mazowsza przeznaczył w sumie ponad 158 mln zł. Największą z nich była przebudowa i rozbudowa budynku oddziału zakaźnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na oddziały zakaźny i psychiatryczny. W latach 2018–2024 sejmik przeznaczył na nią ponad 45 mln zł. Inne ważne zadania wykonane w szpitalu to m.in. zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (ponad 24 mln zł), modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych (w sumie ponad 35,4 mln zł), utworzenie Ośrodka Udarowego (8,2 mln zł), a także dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych (5,8 mln zł).

27 mln zł na inwestycje w muzeach

Placówki kultury z regionu ciechanowskiego otrzymały w sumie ponad 27,5 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie trafiło ponad 23,3 mln zł.Największe inwestycje to: rozpoczynająca się właśnie budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu (ponad 21,4 mln zł w tym roku), konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia (851 tys. zł) oraz konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (369 tys. zł). 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otrzymało ponad 4,1 mln zł.Największe inwestycje to m.in. termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (1,3 mln zł), renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze (581 tys. zł), aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych (229 tys. zł), utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (217 tys. zł), zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich ( blisko 199 tys. zł) oraz  zakup obrazu Wojciecha Kossaka „Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry” (112 tys. zł).

21 mln zł pomocy finansowej dla gmin

Gminy i powiaty z Mazowsza mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego na rozwój regionalny. Z takiej pomocy w ostatnich latach skorzystały powiat żuromiński oraz gminy Bieżyń, Ciechanów i Opinogóra Górna. Powiat żuromiński otrzymał w sumie blisko 6 mln zł na dwie inwestycje – remont  drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń oraz remont drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo. Gminy Bieżuń i Opinogóra Górna otrzymały po 2 mln zł pomocy finansowej – gmina Bieżuń na remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541, a gmina Opinogóra Górna – na budowę drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogórze Górnej. Z kolei gmina miejska Ciechanów otrzymała ponad 11 mln zł na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi.

712 tys. zł na placówki edukacyjne

Inwestycje w dwóch placówkach edukacyjnych w regionie ciechanowskim pochłonęły ponad 712 tys. zł. Należały do nich: przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku (474 tys. zł) oraz wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie (238 tys. zł).

Największy program COVID-owy w kraju

W obliczu pandemii SARS-CoV-2 już w marcu 2020 r. samorząd województwa mazowieckiego uruchomił największy program COVID-owy w kraju finansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem było zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią. Mazowieckie stacje pogotowia ratunkowego i podmioty lecznicze otrzymały 166 pojazdów. Nowe samochody o wartości blisko 93 mln zł zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom Mazowsza. Do mazowieckich placówek medycznych trafił także specjalistyczny sprzęt medyczny. Wśród zakupionych urządzeń znalazło się m.in. 478 kardiomonitorów, 29 tomografów komputerowych, 26 stacjonarnych aparatów RTG, 78 mobilnych aparatów cyfrowych RTG, 154 respiratory, 285 defibrylatorów z wyposażeniem, 233 specjalistyczne łóżka dla oddziałów intensywnej terapii, 95 aparatów USG, 693 urządzenia do wysokoprzepływowej wentylacji, 811 urządzeń do dezynfekcji, 860 pomp infuzyjnych, 188 wideolaryngoskopów z wyposażeniem, 72 aparaty do znieczulenia i 21 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała. Udało się także zakupić ponad 38 mln szt. środków ochrony osobistej. Wartość programu to blisko 580 mln zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

nr tel. (22) 59 07 602

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.