Na inwestycje w subregionie ciechanowskim władze regionu przeznaczą ponad 127 mln zł. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, tegoroczny budżet jest bardzo proinwestycyjny. – Będziemy realizować nowe projekty i kontynuować te już rozpoczęte, m.in. w szpitalu wojewódzkim, muzeum romantyzmu w Opinogórze i muzeum szlachty mazowieckiej. Wiele będzie się działo na drogach w regionie, m.in. remont drogi wojewódzkiej nr 615, a także 618 wraz z rozbiórką starego i budową nowego mostu na rzece Prut w Pniewie. Rozpoczniemy także prace nad dokumentacją budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina.  Na inwestycje w ciechanowskich instytucjach kultury i placówkach edukacyjnych zwraca uwagę radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk. – Muzeum Szlachty Mazowieckiej rozpoczęło już budowę centralnego magazynu zbiorów, dzięki czemu eksponaty muzealne będą odpowiednio przechorowywane i eksponowane. Realizowane będą także projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, czyli budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie szpitala. A zagospodarowanie otoczenia Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie, które zostało zgłoszone właśnie w ramach BOM, wykonamy z budżetu województwa.

Ponad 51 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 11,6 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne ponad 39 mln zł – remonty dróg w regionie ciechanowskim.  Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w Pniewie (pow. pułtuski) – 6,6 mln zł; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (powiaty płoński, nowodworski, pułtuski) – 3,7 mln zł; budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin – 653 tys. zł; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w Bieżuniu (pow. żuromiński) – 500 tys. zł; Pniewo droga wojewódzka nr 618 – przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (pow. pułtuski) – 100 tys. zł.
 • Planowane remonty:
 • remont drogi wojewódzkiej nr 615 od km 0+202 do km 5+689; od km 6+189 do km 8+500;od km 12+000 do km 12+510; od km 12+540 do km 13+341; od km 27+280 do km 28+139 (pow. mławski i pow. ciechanowski) – 11 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 571 od km 48+400 do 52+114 (pow. pułtuski) – 7,4 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 561 na wybranych odcinkach od km 6+015 do km 9+940; od km 18+002 do km 20+225 (powiaty żuromiński i sierpecki) – 7,2 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 617 od km 10+670 do km 16+600; od km 22+222 do km 23+152 (powiat ciechanowski) – 7 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 544 od km 80+631 do km 81+886, od km 92+157 do km 92+837;od km 110+222 do km 111+032 (powiat mławski) – 3 mln zł; remont drogi wojewódzkiej nr 618 km 31+050 do 32+670 (pow. pułtuski) – 2,4 ml zł; remont drogi wojewódzkiej nr 620 od km 9+060 do 9+680 (pow. pułtuski) – 1,4 mln zł.
 • 12,4 mln zł dla instytucji kultury

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zrealizują w tym roku inwestycje, na które samorząd województwa mazowieckiego zarezerwował ponad 12,4 mln zł. Muzeum Szlachty Mazowieckiej rozpoczęło już budowę centralnego magazynu zbiorów. W tym roku na tę inwestycję samorząd województwa przeznaczy ponad 10,7 mln zł. Łączna suma dofinansowania to ponad 21 mln zł. Rozpoczną się także prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie. Z kolei blisko 1,3 mln zł przeznaczono na wkład własny do projektu współfinansowanego z NFOŚiGW polegającego na  termomodernizacji budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

  Ponad 8,6 mln zł na pomoc finansową

  Na pomoc z budżetu województwa mazowieckiego mogą liczyć również gminy z regionu ciechanowskiego. Gmina Ciechanów w tym roku otrzyma 6,6 mln zł na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi. Łącznie na realizację inwestycji samorząd województwa przeznaczy ponad 11 mln zł. Natomiast gmina Opinogóra Górna otrzyma 2 mln zł budowę drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoła podstawowa czy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

  Ponad 4,4 mln zł na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

  Ponad 2 mln zł w tegorocznym budżecie województwa zarezerwowano na kontynuację prac przy rozbudowie budynku oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim. To jedna z największych inwestycji zdrowotnych na północnym Mazowszu. W nowym obiekcie będą się mieścić oddziały zakaźny i psychiatryczny. Na jego budowę samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w sumie ponad 45 mln zł.  Szpital rozpoczyna także prace nad kolejnym dużym przedsięwzięciem, jakim jest rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. W tegorocznym budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano 302 tys. zł na dokumentację projektową. Jak podkreśla dyrektor szpitala Andrzej Kamasa, SOR jest jednym z najważniejszych elementów ciechanowskiego szpitala. – To tu trafiają pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Bardzo się cieszę, że w budżecie samorządu województwa na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na jego rozbudowę, która wpłynie na podniesienie jakości leczenia, poprawę bezpieczeństwa i komfortu pobytu naszych pacjentów w SOR.  Inne zaplanowane na ten rok inwestycje to m.in. przebudowa poczty pneumatycznej, dalsza informatyzacja szpitala, a także budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja oświetlenia zewnętrznego. Ten ostatni projekt będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na jego realizację samorząd województwa przeznaczy 982 tys. zł.  O kolejnych planach inwestycyjnych w placówce mówi Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. – Infrastruktura naszego szpitala ma ponad 40 lat i wymaga pilnej modernizacji. Służyć temu będą środki pozyskane z NFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala. Ta niezwykle potrzebna inwestycja nie mogłaby się jednak rozpocząć bez istotnego dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Zaplanowane prace rozwiążą najistotniejsze problemy szpitala związane z utrzymaniem infrastruktury szpitala. Wpłynie ona również na zwiększenie komfortu hospitalizacji pacjentów, znacząco obniży koszty mediów i pozwoli na poprawę wyglądu zewnętrznego szpitala.

  Medyczna Szkoła Policealna z nowym otoczeniem

  Wymiana ogrodzenia, montaż małej architektury: ławek, donic z bylinami, koszy na śmieci i tablic informacyjnych – otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie przejdzie modernizację. Wszystko dzięki projektowi zgłoszonemu do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Ostatecznie, ze względu na czas realizacji inwestycji, projekt został wpisany do budżetu województwa. Na ten cel zarezerwowano ponad 474 tys. zł. Miliard złotych na programy wsparciaNa programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania:  ·         „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł; ·         „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł; ·         „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł; ·         „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł; ·         „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł; ·         „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł; ·         „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł; ·         „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł; ·         „Mazowsze dla czystego powietrza” 10,3 mln zł; ·         „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” 5,5 mln zł; ·         „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł; ·         „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł; ·         Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł; ·         „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł; ·         „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł; ·         „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł; ·         Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu 2 mln zł; ·         „Mazowsze dla działkowców” 1,7 mln zł; ·         „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł; ·         „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł; ·         Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł; ·         „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.  55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja). Budżet Obywatelski MazowszaWładze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty. Projekty można składać do 21 stycznia br.   Marta MilewskaRzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,