Informacje

RUSZAJĄ PROGRAMY WSPARCIA OD MAZOWSZA

W ubiegłym roku w subregionie ciechanowskim dzięki pomocy samorządu województwa mazowieckiego zrealizowano 366 inwestycji. Ile będzie w tym roku? To zależy od aktywności i potrzeb beneficjentów. Na ten cel jest ok 230 mln zł.

230 mln zł z budżetu Mazowsza zasili autorskie programy wsparcia samorządu województwa, których w tym roku jest jeszcze więcej. Jak pokazują ubiegłe lata potrzeby samorządów są duże. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że przez tych kilka lat udało się pomóc w realizacji tysięcy inwestycji w myśl współpracy i równomiernego rozwoju. – Efekty wsparcia Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie. Co ważne, te programy pozwalają zrealizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty. Skłaniają także do wykazania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Takie wsparcie jest często impulsem do rozwoju, dając samorządom możliwość realizacji przedsięwzięć, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu podjęliśmy też decyzję o utworzeniu nowych programów pomocowychdodaje. W tym roku wsparcie mogą otrzymać również młodzieżowe rady oraz seniorzy. Nowym programem jest także „Mazowsze dla klimatu”. – Kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego chcemy zachęcić samorządy lokalne do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zahamowania zmian klimatu, np. dzięki tworzeniu zielonej infrastruktury. Tym bardziej zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznych naborach – zachęca marszałek, który jest również ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

142 mln zł dla równomiernego rozwoju

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fundusze z programu wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego pozwolą na realizację projektów, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców. – To właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym otoczeniu – dodaje. Na realizację programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 142 mln zł. Dzięki tej pomocy w regionie ciechanowskim zrealizowano w ubiegłym roku 30 inwestycji. Wśród przedsięwzięć, które otrzymały pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego znalazły się m.in.: budowa przedszkola w Ciechanowie i hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stróżewie, modernizacja Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz świetlic wiejskich w gminie Pułtusk, remont szkoły i seminarium duchownego z 1594 r. w Pułtusku, renowacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej w Ciechanowie i zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne czy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna. Poprawiona została jakość i dostępność usług medycznych dla mieszkańców Żuromina. Zostały również wyremontowane drogi gminne i powiatowe na terenie całego subregionu za ponad 24 mln zł wsparcia Mazowsza. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, programy wsparcia finansowane z budżetu samorządu województwa cieszyły się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. – Doskonale widać to patrząc na zrealizowane inwestycje. Jestem przekonany, że na koniec tej kadencji nie będzie w naszym subregionie sołectwa, które nie skorzystałoby z dofinansowania samorządu Mazowsza – dodaje.

30 mln zł na obiekty sportowe

30 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej.To trzykrotnie więcej w porównaniu z planowaną początkowo kwotą w zeszłym roku.Zwiększono dofinansowanie, ponieważ zainteresowanie samorządów lokalnych tym programem jest ogromne, a baza sportowa na Mazowszu sukcesywnie się powiększa. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”to szansa na tworzenie hal i boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk czy obiektów do uprawiania sportów wodnych, miejskich, takich jak siłownie plenerowe, pumptrack, street workout oraz placów sportowo-rekreacyjnych z wyjątkiem placów zabaw. O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno gminy, jak i powiaty. Maksymalne wsparcie projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych.Nabór do tegorocznej edycji trwa do 21 lutego.

9 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” władze Mazowsza przyznały aż 9 mln zł. W ramach programu będzie można ubiegać się m.in. o środki na wsparcie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, edukację i informowanie mieszkańców, opracowanie dokumentacji koniecznej do działań służących likwidacji niskiej emisji, zakup czujników i do pomiaru jakości powietrza, a nawet ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Każda z gmin może złożyć maksymalnie dwa wnioski na różne zadania (z wyjątkiem Warszawy, Radomia, Siedlec, Płocka, Ostrołęki i Ciechanowa, które mogą złożyć większą liczbę wniosków). Nabór trwa do 28 lutego.

6 mln zł dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to nowy program samorządu województwa. Radni zdecydowali o przyznaniu 6 mln zł na ochronę przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, w ramach której będzie można zrealizować zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, m.in. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych czy zielonych przystanków oraz retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej i realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Wnioski można składać do 28 lutego.

2 mln zł na ogródki działkowe

Głównym celem programu „Mazowsze dla działkowców 2022”, realizowanego przez samorząd od czterech lat, jest wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, a dzięki temu na poprawę jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do  aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. Do rozdysponowania jest w tym roku 2  mln zł. Działkowcy mogą otrzymać nawet 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 20 tys. zł. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Pomoc finansowa może zostać przeznaczona m.in. na remonty ogrodzeń, montaż oświetlenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. Nabór potrwa do 15 marca.

12 mln zł dla sołectw

Na realizację programu „Mazowsze dla sołectw” władze regionu zarezerwowały 12 mln zł.Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Mazowieckie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie mogły zgłaszać projekty, które zostały wskazane przez sołectwa. Wysokość wsparcia wyniesie do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej niż 10 tys. zł na jeden projekt. Jedno sołectwo może otrzymać środki na maksymalnie jedną inwestycję.

Mazowsze dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą już startować w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu Mazowsza w 2022 r. Na ten cel samorząd przeznaczył dodatkowo w sumie ponad 57 mln zł. Zgodnie z rocznym programem współpracy samorządu Mazowsza z organizacjami pozarządowymi, konkursy obejmują działania w obszarach m.in. związanych z problemami alkoholowymi, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspomagania rozwoju gospodarczego oraz wspólnot i społeczności lokalnych, integracji europejskiej, ratownictwa i ochrony ludności, porządku czy bezpieczeństwa publicznego. W ramach programu będzie można się ubiegać o dofinansowanie wysokości od 5 do 500 tys. zł. Nabór do poszczególnych konkursów odbywać się będzie w różnych terminach, do części z nich już można się zgłaszać! Szczegóły dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”.

12 mln zł na remonty zabytków

W tym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył aż 12 mln zł, to dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Nabór zostanie wkrótce ogłoszony.

15 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 11 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, środki ochrony osobistej strażaka lub wyposażenie do utrzymania umundurowania bojowego. W zależności od rodzaju sprzętu, na jaki gminy złożyły wniosek, dofinansowanie może wynieść od 20 do 100 tys. zł. Wsparciem samorządu Mazowsza zostaną objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu. Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową Mazowsza przy remontach i modernizacji strażnic. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 4 mln zł. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 tys. zł.

2 mln zł dla młodzieżowych rad i seniorów

W tym roku zaplanowano również nabór do dwóch nowych programów wsparcia dla rad młodzieżowych oraz dla seniorów. Na każdy z nich samorząd przeznaczył po milionie złotych. Informacje o uruchomieniu naboru do obu programów zostaną opublikowane na stronie www.mazovia.pl

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic ma poprawić jakość i wzmocnić działania młodzieżowych rad gmin z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy oraz wspierać gminy, które w 2022 r. planują powołanie młodzieżowej rady.

Po dotacje z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów mogą sięgnąć gminy z terenu Mazowsza i dzielnice m.st. Warszawy, które mają na swoim terenie lub planują utworzenie Rady Seniorów. Pomoc finansowa może być przeznaczona na m.in. na organizowanie działań edukacyjnych dla Rad Seniorów i środowiska senioralnego np. szkolenia, warsztaty czy wsparcie innych działań mających na celu wzmocnienie społeczności senioralnej, wsparcie działalności informacyjno-promocyjnej Rad Seniorów, szczególnie tych nowopowstałych oraz organizacja kampanii informacyjnej i wyborczej do Rad Senioralnych.

Oprac. red

Źródło:Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,                          

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.