Informacje

RUSZYŁO WSPARCIE DLA SKLEPIKARZY

Od 23 lipca do 30 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepików szkolnych.

Wsparcie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z dwóch kodów:
– 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych albo
– 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 
Po drugie działalność gospodarcza nie może być zawieszona na dzień 30 września 2020 r. oraz nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji, a przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r, grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego miesiąca przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku. Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r.

Wniosek mogą złożyć osoby, które posiadają pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 ustawy.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 
Dotacja wypłacana na podstawie art. 15 zze4a ustawy nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis. Nie ma zatem obowiązku dołączania do wniosku Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiebiorcy i małego przedsiębiorcy. Ważne! Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 
Informacje  można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Żurominie pod numerami telefonu: 23 657 31 63, 23 657 41 06 wew. 33.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.