Informacje

SANEPID KONTROLOWAŁ ZAKŁADY PRACY

Przeprowadzone przez sanepid kontrole skutkowały wystawieniem 37 decyzji administracyjnych, w tym 17 nakazujących usunięcie nieprawidłowości i 17 decyzji płatniczych. Jak wynika z danych, stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: braku badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, nieaktualnej oceny ryzyka zawodowego. Poza tym inspektorzy PSSE zauważyli w zakładach braki spisu stosowanych mieszanin chemicznych, przekroczeń NDS pyłów, substancji chemicznych, braki rejestru czynników szkodliwych, braki aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do pracy na określonych stanowiskach. W kontrolowanych zakładach brakowało również instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń na stanowiskach, wykazu pracowników wyznaczonych do obsługi apteczki. Nie było też w apteczkach środków do udzielania pierwszej pomocy, brakowało aktualnego rejestru prac i pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne czy też rejestru prac, których wykonywanie powoduje narażenie na czynniki rakotwórcze i rejestru pracowników narażonych. Zakłady nie przekazywały w terminie do sanepidu informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Sanepid przeprowadził w 13 zakładach badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Przekroczenia stwierdzono w 5 firmach, z czego w jednym po kontroli nie stwierdzono już uchybień. W 3 zakładach zanotowano przekroczenie norm hałasu, w 2 zakładach przekroczenie pyłów, w 1 substancji chemicznych. Nie stwierdzono przekroczeń drgań.

Po kontroli we wspomnianych 29 zakładach stwierdzono, że w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, tj. przekroczonych normatywach higienicznych pracowało ogółem 64 pracowników. Najwięcej, bo 54 osoby narażone były na hałas, 17 na pyły, 1 na substancje chemiczne i 9 osób na drgania.

Inspektorzy wymagali od pracodawców podjęcia działań celem wyeliminowania źródła ryzyka zawodowego. Na przykład w przypadku narażenia na hałas stosowania ochron indywidualnych u pracowników oraz przedstawienia programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do jego ograniczenia.

Z kolei w narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy pracowały 93 osoby, w tym 19 kobiet i 74 mężczyzn w 10 zakładach pracy. Na szczęście u pracowników narażonych na działania czynników rakotwórczych nie stwierdzono chorób zawodowych.

Pracownicy PSSE w Żurominie, w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi, na 166 zakładów pracy skontrolowali 7, łącznie przeprowadzając tam 9 kontroli. Pracowało tam 48 osób w narażeniu, wszystkie w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne grupy 2, a grupy 3 – 22 osoby. W 1 zakładzie wydano decyzję administracyjną, bo brakowało aktualnego rejestru prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

W ewidencji znajdowały się 2 podmioty, które były odpowiedzialne za wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych. Sanepid kontrolował je 2 razy, w zakresie stosowania produktów biobójczych odbyły się 4 kontrole. Z danych sanepidu wynika, że nie stwierdzono w nich naruszeń prawa.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują 24 dystrybutory substancji chemicznych i ich mieszanin, 151 zakładów stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny. Brak zakładów, które są dalszymi użytkownikami.

W minionym roku w związku z tym przeprowadzonych zostało 28 kontroli, w wyniku których w 3 zakładach stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny stwierdzono naruszenie przepisów. Wydano stosowne decyzje administracyjne nakazujące likwidację uchybień, w 2 przypadkach usunięcie nieprawidłowości dotyczących braku kart charakterystyki na stosowanie mieszaniny chemiczne i braku stosowanych substancji chemicznych, w 1 decyzji zaś nakazano sporządzić spis stosowanych substancji chemicznych.

AO

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.