https://mazovia.pl/pl/transport/aktualnosci/autobusy-dla-mazowieckich-szkol-wlasnie-ruszyl-nabor.html
Informacje

ŚRODKI NA OTWARCIE FIRMY

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach dwóch projektów.

Pierwszy to projekt aktywizacji osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim. Projekt realizowany jest od stycznia br. a zakończy się 31 grudnia 2022r. Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WM), a skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej.

Drugi projekt aktywizujący (realizowany od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022r) współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności do osób z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Do udziału w projekcie PUP zachęca osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. 
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia projektowego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO. Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektów w 2021 roku , przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych obejmowanych wsparciem.

Wnioski będą weryfikowane, a środki przyznane po spełnieniu określonych warunków.
Nabór wniosków będzie prowadzony do odwołania. 

Osoby zainteresowane mogą pobrać wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a pok. nr 7, jak również ze strony internetowej http://zuromin.praca.gov.pl/

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a w pok. nr 7.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.