Informacje

WCIĄŻ PODEJMUJĄ SAMOZATRUDNIENIE

Sporo mieszkańców powiatu decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Mogą przy tym skorzystać z dofinansowania na podjęcie działalności, jakiego udziela Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy wymusza poszukiwania nowych form ograniczających poziom bezrobocia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwarza możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez mieszkańców. Program ten adresowany jest do osób przedsiębiorczych, które same chcą stworzyć dla siebie miejsce pracy. – Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są w oparciu o zarządzenie starosty, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mówi Joanna Hajdas, dyrektor żuromińskiego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy, do końca października br. takie dofinansowania udzielono 22 osobom, na łączną kwotę 515.148,72 zł. Jak informuje nas dyrektor Hajdas, w ramach Funduszu Pracy środki przyznano 2 osobom ( na kwotę 44 000 zł), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10 osobom (na kwotę 234 971,36 zł), a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 10 osobom (na kwotę 236 177,36 zł).

– Podobnie jak w roku poprzednim, najbardziej popularnym profilem podejmowanej działalności była działalność usługowa – komentuje dane szefowa PUP. Jak wynika ze statystyk, działalność usługową dofinansowano w 18 przypadkach, zaś handlową w 4.

PUP monitoruje również inne kwestie. Jak podkreśla Hajdas, samozatrudnienia w bieżącym roku podjęło się 8 kobiet, 13 osób spośród przedsiębiorców to mieszkańcy wsi. Dalej 11 osób, które założyły własną firmę, nie skończyło jeszcze 30 roku życia, a 6 jest długotrwale bezrobotnych.

Dla porównania w 2019 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano ogółem 47 osobom w ramach różnych źródeł finansowania w tym: w ramach Funduszu Pracy – 8 osobom; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 18 osobom; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 20 osobom; w ramach środków rezerwy MRPiPS – 1 osoba.

I również w minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej popularnym profilem podejmowanej działalności była działalność usługowa. Z danych PUP wynika, że na taką formę samozatrudnienia przyznano 36 dotacji. Z kolei 5 dofinansowań otrzymały osoby na działalność produkcyjną, a 6 na działalność handlową.

– Środki na podjęcie działalności gospodarczej są instrumentem, który charakteryzuje się wysoką skutecznością i cieszy dużym zadowoleniem korzystających z niego klientów – podkreśla dyrektor Joanna Hajdas. Wśród osób, które otrzymały takie wsparcie z PUP w 2019r. było 17 kobiet. Dalej 20 mieszkańców wsi, 23 osoby do 30 roku życia, 6 osób pow.50 r życia , 15 długotrwale bezrobotnych.

W minionym roku ogółem wydano na podjęcie działalności gospodarczej 1.028.240,60 zł. Z tego m.in. kwota 452.411,56 pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla osób powyżej 30 r. życia, a 387.400,92 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób poniżej 30 r. życia.

Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierający dane dotyczące planowanej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów podjęcia działalności gospodarczej, proponowane formy zabezpieczenia, wydatkowanie dofinansowania, podając jednocześnie kwotę wnioskowanego dofinansowania, analizę SWOT, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, uzasadnienie poniesienia wydatków, uzasadnienie wniosku tj. przesłanki skłaniające wnioskodawcę do rozpoczęcia działalności. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń i opiniowane przez komisję powołaną zarządzeniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Komisja do spraw opiniowania wniosków składa się z 6 osób, w tym 3 osoby powołane są spośród pracowników PUP oraz 3 osoby delegowane przez Radę Powiatu Żuromińskiego spośród radnych Rady Powiatu.

Komisja opiniując wniosek bierze pod uwagę spełnienie wymagań formalnych
i merytorycznych. Ocenia także ryzyko przedsięwzięcia, analizuje jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w kontekście uwarunkowań lokalnych. Analizie podlega również przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej tj. jego doświadczenie oraz kwalifikacje, jak również kalkulacja planowanych wydatków w ramach wnioskowanego dofinansowania oraz efekty ekonomiczne prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podyktowana jest: wielkością posiadanych środków Funduszu Pracy wynikających z przyznanych limitów, społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej, udziałem środków własnych wnioskodawcy (finansowych, trwałych) w planowanym przedsięwzięciu, rodzajem planowanej działalności gospodarczej, częstotliwością jej prowadzenia na lokalnym obszarze oraz poziomem przygotowania to jest doświadczeniem lub/i kwalifikacjami bezrobotnego
w obszarze planowanej działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zapraszane są na spotkania informacyjne, podczas których pracownik zajmujący się merytoryczną obsługą, przedstawia zasady przyznawania dofinansowania w tym zapisy umowy o przyznanie dofinansowania czyli m.in. zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, terminy oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego dofinansowania, informacje dotyczące form zabezpieczenia, a w szczególności poręczenia wekslowego, jak również zapisy w/w ustawy, rozporządzenia i zarządzenia.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.