Informacje

ANONIMY NIE SĄ PODSTAWĄ UNIEWAŻNIENIA KONKURSU

Wojewoda mazowiecki unieważnił zarządzenie zastępcy burmistrza Lubowidza ws unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Lubowidzu. Zdaniem organu nadzorczego anonimy, które dostali niektórzy członkowie komisji konkursowej nie mogą stanowić przesłanki do unieważnienia.

22 września wojewoda mazowiecki unieważnił zarządzenie zastępcy burmistrza Ewy Szczepańskiej. Jak pisaliśmy, Szczepańska nie zatwierdziła wyniku konkursu, który wygrała Beata Borowska, jedna z nauczycielek ZS, bo – jak stwierdzono – członkowie komisji kilka dni przed konkursem dostali anonimowe listy ws konsekwencji poparcia drugiej z kandydatek, Iwony Domżalskiej. Do wojewody wpłynęły wnioski o zbadanie zarządzenia władz Lubowidza.

Jak czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, wydane 26 sierpnia zarządzenie burmistrz jest nieważne. Wojewoda stwierdza, że

„Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły możliwe jest wtedy, gdy zaistnieje związek funkcjonalny pomiędzy stwierdzonymi nieprawidłowościami w postępowaniu konkursowym (innymi niż wymienione w pkt 1-3), a ich wpływem na wynik konkursu. Nieprawidłowości muszą być tego rodzaju i w takim zakresie, że determinują one wynik konkursu w stopniu nakazującym jego unieważnienie. Zarówno ustalenia, czy takie okoliczności miały miejsce, jak i ich swobodna ocena, należą do organu prowadzącego szkołę. Nie mogą one mieć jednak charakteru dowolnego i arbitralnego. Powinny być szczegółowo wywiedzione i należycie uargumentowane w uzasadnieniu rozstrzygnięcia o unieważnieniu konkursu”.

Dalej wojewoda pisze, że stwierdzenie burmistrz iż ustalono nieprawidłowości w procesie wyłaniania członków komisji konkursowej jest „zbyt lakoniczne, przede wszystkim przyczyny unieważnienia konkursu winny być dokładnie wywiedzione i szczegółowo umotywowane. Tymczasem z powyższego nie wynika, jakie konkretnie nieprawidłowości wystąpiły w procesie wyłaniania członków komisji konkursowej reprezentujących Radę Rodziców. Jeżeli, zdaniem organu prowadzącego, członkowie komisji zostali wybrani nieprawidłowo, to powinien on wskazać którzy członkowie i na czym polegały nieprawidłowości w ich wyborze. W cyt. wyżej fragmencie uzasadnienia do omawianego zarządzenia organ prowadzący nie wskazał również jak ewentualne nieprawidłowości mogły wpłynąć na wynik konkursu”.

Organ nadzoru przeanalizował dokumenty dotyczące wyboru członków komisji konkursowej i nie zauważył tam żadnych uchybień.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia czytamy:

” Organowi nadzoru wraz z dokumentacją konkursową zostały doręczone również anonimowe pisma skierowane do niektórych członków komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły. Wszystkie są niemalże takiej samej treści. W ocenie organu nadzoru nie mogą one stanowić przesłanki unieważnienia konkursu. Potencjalnie bowiem, każdy ogłoszony konkurs mógłby zostać unieważniony z powodu anonimowych pomówień bądź gróźb kierowanych do członków komisji, przy czym, co należy podkreślić – niemożliwych do zrealizowania wobec faktu tajności głosowania na kandydatów. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz na prośbę organu nadzoru przekazał dokumentację konkursową, w której znajduje się pismo z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nadawca pisma prosi o sprawdzenie prawidłowości wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubowidzu oraz Rady Rodziców. W swoim piśmie podnosi, że „wybory były przeprowadzone bez przestrzegania przepisów prawa”; karty do głosowania nie miały 4 właściwej konstrukcji; dyrektor nie zapoznał nauczycieli z procedurami głosowania; nie odniósł się do regulaminu rady pedagogicznej; czterej członkowie komisji byli zastraszani anonimowymi listami. Poza anonimowymi pismami przekazanymi organowi nadzoru, nie zostały załączone żadne dokumenty mogące wskazywać na fakt przeprowadzenia przez Wójta postępowania wyjaśniającego co do wskazanych przez ww. osobę zarzutów. Organ prowadzący nie dokonał własnej analizy wskazanych przez nadawcę pisma nieprawidłowości – nie ma żadnych dokumentów świadczących o takim działaniu. Autor pisma podnosi, że Dyrektor nie zapoznał nauczycieli z procedurami głosowania i nie odniósł się do regulaminu rady pedagogicznej. Zwrócić uwagę należy, że Regulamin Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubowidzu wprowadzony został uchwałą nr 11/2019/2020 dnia 22 maja 2020 r., zatem każdy kto jest członkiem tejże Rady Pedagogicznej miał obowiązek zapoznać się z nim, gdyż jest to wewnętrzny akt prawny w oparciu o który działa ten organ. W § 6 ust. 2 tego Regulaminu, wśród Kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej w pkt. 9 jest wymienione: „delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły”. Zgodnie z § 17 ust. 6 Regulaminu „Rada głosuje tajnie w sprawach 1) opiniowania kandydata na Dyrektora szkoły”. W tym samym paragrafie ust. 9 jest zapis: „Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej”, ust. 10: „W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące na stanowisko dyrektora lub wicedyrektora (…)” (z ww. protokołu wynika, że w komisji skrutacyjnej były inne osoby niż kandydaci), ust. 1 „Głosowanie odbywa się na kartkach przygotowanych przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Kartki opieczętowane są stemplami szkoły”. Powyższa procedura opisana w Regulaminie Rady Pedagogicznej nie budzi wątpliwości
i jest transparentna. Z protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej wynika, że została zachowana. W przypadku wyboru członków komisji konkursowej spośród Rady Rodziców organ prowadzący również nie wskazał w uzasadnieniu do Zarządzenia żadnych konkretnych nieprawidłowości. W wyżej cytowanym piśmie autor wskazał, że z relacji rodziców wynika, że zebranie nadzorowała dyrektor szkoły i wicedyrektor, a głosowanie i procedowanie było takież same jak w radzie pedagogicznej.

Tymczasem z protokołu z zebrania Rady Rodziców wynika, że prowadzone było przez osobę będąca jej członkiem. Zgodnie z ust. 9 rozdziału IX Regulaminu Rady Rodziców „Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału (z głosem doradczym) Dyrektora ZS i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej”. Zatem udział Dyrekcji w zebraniu Rady Rodziców nie może być traktowany w kategoriach nieprawidłowości podczas wyboru członków komisji konkursowej, a jeśli ktokolwiek ma w tym zakresie wątpliwości winien wskazać jaki wpływ na wynik konkursu miała obecność tych osób na zebraniu Rady Rodziców. Ponadto organu nadzoru jest również w posiadaniu oświadczenia z dnia 8 września 2022 r. Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubowidzu o treści: „Oświadczamy, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości w wyłonieniu kandydatów. Wszystkie procedury zostały zachowane”. Oświadczenie zostało podpisane przez 7 osób – członków Rady Rodziców, których podpisy widnieją również na protokole z zebrania Rady Rodziców. Wskazać należy, że zarządzenie unieważniające konkurs musi być należycie uzasadnione.”

Tym samym wojewoda uznał, że zarządzenie zastępcy burmistrza Ewy Szczepańskiej jest nieważne z uwagi na sprzeczność z prawem.

AO

 

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Dla czego unieważniła bo nie ta osoba wygrała i z nie tej kliki a burmistrz Lubowidzu to tylko paznokcie i zlewanie ludzi interesantów nic tu nie robi wogule kto ją wybral bo nie ludzie ….