Informacje

WSPARCIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie przyjmuje wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Grupą docelową są różne osoby. Można też uzyskać środki na podjęcie własnej działalności.

W związku z realizacją w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)”  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I (Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego)żuromiński PUP ogłasza w 2020 roku nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W ramach projektu na utworzone stanowisko pracy będą kierowane: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Do udziału w projekcie urząd zachęca osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
 

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych.

Drugi nabór, jaki prowadzi PUP, dotyczy aktywizacji osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy. Projekt realizowany jest do końca bieżącego roku. W ramach projektu na utworzone stanowisko pracy kierowane będą: osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2020 roku mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie korzystały ze wsparcia projektowego w 2019 roku.

Kolejny nabór dotyczy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP. Mogą oni składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, które nie korzystały ze wsparcia projektowego w 2019 roku.

Także od początku roku aż do końca 2022r. PUP realizuje działanie dotyczące aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie. Tacy bezrobotni mogą składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Do udziału w projekcie zachęca się osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia jest udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Nabór wniosków ze wszystkich działań rozpoczął się 21 września i ma potrwać do odwołania.

Wszystkie niezbędne wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie: https://zuromin.praca.gov.pl/ w zakładce dokumenty do pobrania. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.