Informacje

WSPARCIE DLA OTWIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Osoby chcące założyć własną firmę mogą starać się o dofinansowanie. PUP w Żurominie udziela go w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim” PUP realizuje od stycznia br. do końca 2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Działanie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej.

Podobne założenia ma drugi projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, w tym w szczególności do osób z grupy tzw. młodzieży NEET, które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Do udziału w projekcie zachęcane są szczególnie osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia projektowego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO. Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach obu projektów w 2021 roku, przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych obejmowanych wsparciem
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni odpowiednie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380 ze zm.) oraz gdy wniosek będzie kompletny i prawidłowo sporządzony, a Starosta będzie dysponował środkami na jego sfinansowanie.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie mogą pobrać wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a pok. nr 7, jak również ze strony internetowej http://zuromin.praca.gov.pl/.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a w pok. nr 7.

Oprac. AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.