Informacje

WSZYSCY CHCEMY POWROTU DO SZKÓŁ

Minęło pierwsze półrocze roku szkolnego. Uczniowie po kilku tygodniach nauki stacjonarnej w większości zdalnej mają ferie. Jak przebiegała nauka w tym czasie, jakie były problemy i jakie są oczekiwania opowiedziało nam kilku dyrektorów.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie

Ewa Janulewska
Wicedyrektor ZST-Z w Żurominie

Nasza szkoła przygotowała się do pracy w systemie zdalnym. Poszerzona została możliwość e-lekcji poprzez wprowadzenie platformy Teams, po uprzednim przeszkoleniu uczniów i nauczycieli. Szkoła wykorzystuje nadal także Portal-Librus Synergia. Lekcje odbywają się zgodnie z planem, w czasie rzeczywistym. Do końca października nauczyciele pracowali w swoich klasopracowniach, jednak po przejściu w strefę czerwoną i z powodu nagłego wzrostu zakażeń w powiecie umożliwiono skorzystanie z systemu pracy zdalnej ,,z domu”. Część nauczycieli, zwłaszcza z grupy ryzyka zdrowotnego, skorzystała z tej możliwości, jednak nie na stałe. Większość nadal pracuje w szkole, gdzie zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno-zdrowotne. Funkcjonują wewnętrzne procedury dotyczące konsultacji dla uczniów, opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkole obecny jest każdego dnia psycholog szkolny realizujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno stacjonarnie jak i on-line.

Szkoła uzyskała pomoc sprzętową od Starostwa Powiatowego w postaci 9 komputerów przekazanych już w czerwcu ubiegłego roku. Uczniom, którzy zgłaszali problem z internetem umożliwiono korzystanie z komputera w szkole, jednak z tej opcji skorzystało zaledwie kilku uczniów. Praca wszystkich komórek i organów szkoły przebiega tak jak dotychczas. Ze względów zdrowotnych i z powodu obostrzeń głównym nośnikiem przekazu są strona internetowa szkoły (zspzuromin.edupage.org) i szkolny fanpage (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie).Tu prezentowana jest bieżąca działalność szkoły, wyniki konkursów, efekty prowadzonych projektów, przedsięwzięcia. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych został zachowany,  zmieniły się jedynie terminy i forma wykonania zadania, np. coroczną licytację mikołajkową przeprowadzono w internecie, a za zebrane fundusze zakupiono i przekazano potrzebny dzieciom sprzęt codziennego użytku. Zrealizowano działania do Ogólnopolskiego Konkursu Team Kwitnącej Wiśni, w którym uczniowie zdobyli III miejsce, podsumowano wyjazd i powrót uczniów z praktyk w Grecji w ramach programu „Erasmus plus”, prowadzimy pracę nad realizacją kolejnego projektu Erasmus Power. Nasi uczniowie byli laureatami powiatowego konkursu o Samorządzie Terytorialnym (I i II miejsce), otrzymali wyróżnienie  w Regionalnym Konkursie Piosenki Patriotycznej w Ciechanowie. Wolontariusze ze szkolnego internatu wykonali ozdoby świąteczne, które przekazano dzieciom ze Szkoły Specjalnej w Żurominie, biblioteka przeprowadziła wirtualny kiermasz książki itp. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne poprzez diagnozowanie, ankietowanie, konstruowanie i wdrażanie wniosków w bieżącej pracy z uczniami i rodzicami.

W tym trudnym okresie udało się zrealizować Dzień Patrona wraz z poświęceniem sztandaru, przeprowadzić innowację pedagogiczną z zakresu przedmiotów zawodowych, nagrać szereg filmów propagujących szkolne przedsięwzięcia i poinformować o tym lokalną społeczność.

Jednak zarówno uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zgodnie twierdzą, że chcieliby powrotu ,,do normalności”, czyli nauki stacjonarnej, możliwości funkcjonowania w grupie społecznej, nauki bez strachu przed zakażeniem. Izolacja wpływa niekorzystnie na psychikę, niszczy radość z codziennych zwykłych czynności, które kiedyś wydawały nam się nudne, wyczerpujące i prozaiczne. Dziś tęsknimy za zwykłym podaniem komuś ręki, za hałasem na szkolnych korytarzach. Pustka przeraża i nie pomaga w nauce. Nauka jest trudniejsza i mniej efektywna.

Zespół Szkół w Zielonej

Czarek Ossowski
Dyrektor ZS w Zielonej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole szkół w Zielonej odbyło się nie jak zawsze spotkaniem całej społeczności szkolnej o wyznaczonej godzinie. Pomimo fizycznego powrotu uczniów do szkoły rok szkolny był kontynuacją poprzedniego. Zachowanie rygoru sanitarnego w całej placówce i wyczekiwanie na informację o wyznaczeniu przejścia na nauczanie hybrydowe, a następnie zdalne.

No i stało się. Coraz więcej zachorowań w kraju i decyzja o nauczaniu hybrydowym, a po upływie niespełna dwóch tygodni przejście na nauczanie zdalne. Nasi uczniowie ( klasy trzecie ) odbywały w tym czasie praktykę zawodową u pracodawców. Następnie zgodnie z harmonogramem praktykę miały odbyć klasy drugie. Po konsultacjach i rozmowach z pracodawcami uczniowie nie mieli problemów z ich odbyciem. Jeżeli to było możliwe praktykanci realizowali program praktyk zdalnie. Większość jednak w małych grupach pracowała stacjonarnie.

Koniec pierwszego półrocza to przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodzie. Zgodnie z rozporządzeniem i z ustalonym harmonogramem nauczyciele zawodu przygotowywali uczniów na zajęciach stacjonarnych w naszej placówce. Pozostałe zajęcia odbywały się zdalnie przy pomocy komunikatora „Microsoft Teams”. Wspomniane wcześniej praktyki zawodowe, które uczniowie mieli obowiązek zaliczyć przed komisją, również odbyły się w sposób zdalny. Nauczeni poprzednim rokiem szkolnym usprawniliśmy sieć internetową. Uczniowie korzystają z wynajętego sprzętu, który został przekazany przez Starostę Żuromińskiego w poprzednim roku szkolnym. Otrzymaliśmy również od organu kolejne laptopy, które mają służyć uczniom. Aby usprawnić pracę nauczycieli i łatwiejsze przekazywanie wiadomości uczniom przystąpiliśmy do programu „Aktywna Tablica”. Przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Żuromie pozyskaliśmy dwie tablice interaktywne oraz dwa laptopy. Ze sprzętu korzystają nauczyciele naszej placówki.

Staramy się radzić sobie w tym trudnym czasie, ale brakuje kontaktu bezpośredniego z uczniem. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele bardzo chcieliby wrócić do normalnie prowadzonych zajęć lekcyjnych. Spotkać się z rówieśnikami i wyjść na korytarz szkolny podczas przerwy w lekcjach. Jednak pomimo pandemii nie zapominamy o organizowaniu akcji, w które zaangażowana jest cała społeczność Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. W pierwszym semestrze przeprowadzona była akcja dla zwierząt we współpracy ze stowarzyszeniem „ Cztery łapy” oraz „Paczka świąteczna” wspierająca jedną z rodzin w powiecie żuromińskim we współpracy z kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Mławie.

W tej chwili przygotowujemy się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbędą się w sposób stacjonarny z zachowaniem szczególnej ostrożności sanitarnej. Trwają również przygotowania do drugiego semestru. Z niecierpliwością oczekujemy decyzji powrotu uczniów do szkoły i rozpoczęcia nauki stacjonarnej.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Danuta Ryszewska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy w zupełnie innej rzeczywistości związanej
z trwającą wciąż pandemią koronawirusa, mając jednak nadzieję, że szkoła będzie funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed marca 2020 roku. Stosując przyjęte procedury, zachowując środki bezpieczeństwa, realizowaliśmy w miarę możliwości nasze plany.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy pracę z dziennikiem elektronicznym Librus Synergia, co bardzo ułatwia kontakt z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Lekcje odbywają się przede wszystkim za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Nauczyciele, na prośbę uczniów, korzystają również z komunikatorów wykorzystywanych w nauce zdalnej w poprzednim roku szkolnym, np. Cisco Webex Meetings, Discord. Czasami uczniowie i nauczyciele umawiają się na indywidualne spotkania w szkole.

Szkoła otrzymała liczne wsparcie w postaci sprzętu. Starostwo Powiatowe w Żurominie wypożyczyło nam cztery laptopy, z których korzystają nasi uczniowie. Szkoła otrzymała także: 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE” od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (z części tabletów korzystają uczniowie i nauczyciele). Oprócz tego dostaliśmy 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny i projektor od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia pracowni jest wyposażony w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalającego na wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych również prowadzonych w formie zdalnej. W związku z projektem 10 uczniów i 4 nauczycieli bierze udział w szkoleniu w zakresie technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego.

Otrzymaliśmy również 2 tablice interaktywne oraz 2 laptopy w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Pomimo utrudnionego kontaktu uczniowie biorą udział, najczęściej on-line lub drogą e-mailową, w licznych konkursach i olimpiadach. Szkoła również organizuje konkursy, jak np. I Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Żuromińskiego i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Poza tym na szkolnym profilu na Facebooku odbyło się szkolne czytanie „Dzienników” Marii Dąbrowskiej, czym uczciliśmy Dzień Patronki naszego liceum. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na profilu na Facebooku zamieszczona została pamiątkowa prezentacja oraz utwór pt. „ Niepodległa, niepokorna” wykonany przez naszą uczennicę. Planowany w marcu w ubiegłym roku szkolnym „Dzień Talentów” nie mógł się odbyć, dlatego na profilu naszej szkoły prezentujemy uczniów naszej szkoły oraz naszych absolwentów, którzy łączą naukę
z pasją. Przekazujemy wszystkie informacje o osiągnięciach i sukcesach naszych uczniów, o naszych inicjatywach oraz życzymy sobie nawzajem wiele dobrego (np. dzień nauczyciela, święta).

Uczniowie naszego liceum brali również udział w realizacji projektu pt. „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej”. Projekt ten zrealizowany został w ramach konkursu „Human Smart Cities – inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Współfinansowano go z Europejskiego Funduszu Spójności, a partnerem była Politechnika Warszawska.

Niestety, czas zamknięcia, izolacji sprzyja pogłębianiu się stanów stresowych, traceniu wiary w sens realizacji jakichkolwiek działań na rzecz własnego rozwoju. Chcąc wesprzeć społeczność naszego liceum rozpoczęliśmy projekt konsultacji z zakresu programuprofilaktyki uzależnień. Odbyły się spotkania z wszystkimi klasami na platformie Teams, które dotyczyły mechanizmów uzależnienia i zagrożeń płynących z okazjonalnego eksperymentowania oraz zachowań ryzykownych, również w sieci. Uruchomiono nowe formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, tj. telefon konsultacyjny oraz tzw. „otwarty pokój” dający możliwość spotkania się w szkole. Uczniowie mają stały kontakt z psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz bibliotekarzem.

Nasi uczniowie realizują również liczne działania w zakresie wolontariatu. Przykładami są: zbiórka datków , które wpłacone zostały na „Siepomaga” z przeznaczeniem na leczenie małej Zosi walczącej z SMA, udział części żeńskiej naszej szkoły w społecznej akcji „Dzień Szpilek” działającej na rzecz pomocy osobom z chorobami nowotworowymi, czy zbiórka przyborów szkolnych, środków czystości, kosmetyków, sprzętu sportowego, gier planszowych oraz książek dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Szczutowie. Wspomniane działania świadczą o tym, że w okresie pandemii próbujemy żyć i działać jak wcześniej. Jest jednak olbrzymia różnica między tym, co dzieje się teraz a tym co było przed marcem 2020 roku. Przede wszystkim martwimy się nawzajem o siebie, bo przecież chcemy spotkać się zdrowi i żywi, mam nadzieję, w normalnym i lepszym o te doświadczenia świecie. Chcemy wrócić do szkoły, bo przecież bezpośrednich kontaktów między ludźmi nie zastąpi świat wirtualny.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

Ewa Kowalczyk-Brożyna
Dyrektor SP nr 1 w Żurominie

Pierwsze półrocze w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie minęło szybko, choć nie był to łatwy okres. Wrzesień i październik to miesiące, w których nauka odbywała się stacjonarnie w szkole, ale ze względu na sytuację epidemiczną, w pełnym reżimie sanitarnym (zwłaszcza, że w nowy rok szkolny wkraczaliśmy będąc w tzw. „żółtej strefie”). Od listopada do obecnej chwili nauka w szkole odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Zajęcia w trybie on-line są prowadzone na platformie Office 365, głównie za pośrednictwem aplikacji MS Teams, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od początku roku szkolnego, a dzięki temu uczniowie i nauczyciele są w stałym kontakcie. Wykorzystując możliwości wspomnianej aplikacji dyrekcja prowadziła systematycznie zebrania Rady Pedagogicznej oraz spotkania z Radą Rodziców, natomiast wychowawcy poprowadzili w listopadzie spotkania z rodzicami on-line. Nauczyciele i specjaliści szkolni pozostają też w kontakcie telefonicznym z rodzicami oraz kontaktują się z nimi poprzez dziennik elektroniczny. W szkole odbywają się konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz zajęcia indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Były też sytuacje, w których pojedynczy uczniowie przychodzili do szkoły, aby uczestniczyć w lekcjach on-line korzystając ze szkolnych komputerów, gdyż z różnych powodów nie mogli brać udziału w tych lekcjach w domu (np. awaria sprzętu, brak internetu, brak opieki, itp.) Uczniowie korzystają też z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – częściowo w formie zdalnej, ale w miarę potrzeb również w szkole. Pani psycholog i panie pedagog pozostają w ciągłym kontakcie z dyrekcją i nauczycielami, są również do dyspozycji uczniów oraz rodziców, prowadzą zajęcia zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem, ale także monitorują uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnych oraz wyniki uczniów w nauce i starają się pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Jeszcze w poprzednim roku szkolnym nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci 12 przenośnych komputerów z Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, które zostały pozyskane w ramach projektów rządowych „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Niestety potrzeby uczniów, ale też nauczycieli przerosły możliwości pomocy w sprzęt ze strony szkoły, dyrekcja otrzymuje wciąż sygnały, że gdyby istniała jeszcze możliwość skorzystania z użyczenia sprzętu komputerowego, to są osoby potrzebujące. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie uczy się obecnie ponad 500 uczniów i wielu jeszcze z nich korzysta do zdalnej edukacji tylko ze smartfona.

Życie szkolne wygląda w chwili obecnej zupełnie inaczej niż dotychczas. Po raz pierwszy chyba w historii szkoły nie ma imprez, uroczystości, akademii, wycieczek. Tylko uczniowie klas pierwszych, by móc wstąpić do społeczności szkolnej, złożyli uroczyste ślubowanie, ale była to kameralna uroczystość, bez udziału rodziców. Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne odbywają się cały czas, a uczniowie chętnie w nich biorą udział i odnoszą wiele sukcesów, choć one oczywiście też wyglądają inaczej. To głównie za pośrednictwem internetu wciąż możliwa jest taka aktywność.

Cała społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie czeka z utęsknieniem na możliwość powrotu do pracy stacjonarnej, a w szczególności do normalności, jaką jeszcze pamiętamy sprzed pandemii. Przecież szkoła to nie tylko nauka, w tych murach rodzą się przyjaźnie, często na całe życie, obok nauki jest doskonała zabawa, czy ciepły obiad w stołówce.

Szkoła Podstawowa w Łaszewie

Karol Rakowski
Dyrektor SP w Łaszewie

W porównaniu do pracy w końcówce ubiegłego roku szkolnego w obecnym roku szkolnym szkoła funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Po pierwszych trudnych krokach nauczania zdalnego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powoli wdrożyli się i przyzwyczaili do pracy on-line. Od dnia rozpoczęcia nauki zdalnej najpierw klasy starsze, później klasy I-III pracują z programem Office 365 na platformie Teams. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają swoje konta i możliwość uczestniczenia w zajęciach. Ponadto poszczególni nauczyciele korzystają z dodatkowego wsparcia – podręczników i ćwiczeń interaktywnych, aplikacji i platform do nauki (np. dzwonek.pl, e-podręczniki, multibooki). Wykorzystywane są ekrany i tablice interaktywne. Nauczyciele utrzymują z rodzicami stały kontakt telefoniczny. Wykorzystują również konta dzieci do wysyłania maili oraz przeprowadzania spotkań z rodzicami. W takiej samej formie odbywają się posiedzenia rady pedagogicznej.

Szkoła otrzymała w sumie 28 laptopów w celu wypożyczenia uczniom lub nauczycielom (12 laptopów przekazanych przez organ prowadzący z MEN oraz 16 laptopów – wygrana w konkursie OSE). Większość laptopów jest wykorzystywana w edukacji zdalnej.

Sporadycznie zdarzają się problemy z internetem. Uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem lekcji. Realizowana jest podstawa programowa. Odbywają się kartkówki i sprawdziany za pomocą Teams- Forms. Dzieci oceniane są za odpowiedzi ustne i aktywność podczas zajęć. Bardzo szybko nauczyły się zasad obowiązujących podczas zdalnych lekcji.

Uczniowie biorą udział zarówno w konkursach zewnętrznych (np. konkursy przedmiotowe- pisane na terenie szkoły), jak i organizowanych przez szkołę (np. konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową- dzieci wysyłały zdjęcia lub skany swoich prac).

Nauczyciele dbają o tradycje i zwyczaje szkolne – montowane są filmiki, np. na 11 listopada (wiersze, pieśni patriotyczne nagrywane w domach uczniów z zachowaniem stroju galowego), życzenia bożonarodzeniowe oraz śpiewanie kolęd w języku polskim i angielskim, wydawana jest gazetka szkolna online (uczniowie przygotowują materiały i przesyłają opiekunkom gazetki). Aktywnie pracuje grupa przedszkolna – z wszystkich uroczystości przygotowywane są filmiki i fotorelacje.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się on-line zgodnie z planem. Uczniowie w różny sposób reagują na realia zdalnego nauczania. Niektórzy nieśmiali i mało aktywni podczas zajęć szkolnych wykazali się dużą aktywnością i kreatywnością. Kilkoro aktywnych wcześniej uczniów potrzebuje teraz więcej zainteresowania i wsparcia niż podczas tradycyjnej nauki szkolnej. Istnieje również grupa uczniów, która wymaga stałej kontroli i zachęty ze strony nauczycieli i rodziców.

Bardzo brakuje nam jednak „normalnego” życia szkolnego. Uczniowie tęsknią za kolegami i koleżankami z klasy, brakuje im kontaktów międzyludzkich. Mimo trudności związanych z pandemią wszyscy staramy się przetrwać trudny dla nas czas i wykorzystywać go jak najbardziej efektywnie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przedwczesny powrót dzieci do szkół może przynieść negatywne skutki i dlatego cierpliwie czekamy na odpowiedni, bezpieczny dla nas wszystkich moment.

Zespół Szkół w Siemiątkowie

Iwona Grabowska
Dyrektor ZS w Siemiątkowie

W bieżącym roku szkolnym, przechodząc na zdalne nauczanie, w szkole podstawowej przyjęliśmy dwie formy komunikacji. W klasach I – III wychowawcy, po uzgodnieniu z rodzicami, wykorzystują aplikację Messenger. Wyjątek stanowi jedna klasa druga, w której zdalne nauczanie odbywa się poprzez aplikację Teams tak, jak we wszystkich klasach IV – VIII. Rodzice uczniów tej klasy zapewnili sprzęt komputerowy oraz nie ma problemów z dostępem do internetu i zasięgiem w sieci. W pozostałych klasach problemy wynikają z konieczności korzystania z internetu przez dwoje, troje dzieci w jednym domu, słabym zasięgiem sieci i umiejętnością korzystania z Office 365 i aplikacji Teams przez najmłodsze dzieci, które wymagają pomocy rodziców.

W ramach wsparcia rodzin wielodzietnych przekazano uczniom 20 laptopów, na które Gmina Siemiątkowo otrzymała dofinansowanie z programu „Zdalna szkoła”. W drugim tygodniu ferii zimowych będą przygotowywane na potrzeby zdalnego nauczania kolejne laptopy (13 sztuk), z czego część trafi do uczniów biorących udział w projekcie pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz kolejnych 12 tabletów. Sprzęt, po rozpoznaniu potrzeb przez wychowawców, będzie wypożyczany na okres zdalnego nauczania rodzinom w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.

Wszystkie lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Na części przedmiotów skrócono czas trwania lekcji do 30 minut, nie dotyczy to jednak przedmiotów egzaminacyjnych i wprowadzanych od września w danej klasie. Do potrzeb rodziców dostosowano godziny konsultacji z wychowawcami w klasach I – III. W pozostałych klasach nauczyciele kontaktują się z rodzicami zależnie od potrzeb telefonicznie, poprzez SMS, aplikację Messenger lub korzystając z poczty elektronicznej. Rozmontowana została jedna pracownia informatyczna w celu wyposażenia nauczycieli w laptopy szkolne. Znaczna część nauczycieli prowadzi zajęcia ze szkoły, gdzie jest możliwość korzystania z 7 monitorów dotykowych. Uczniowie uczestniczą bezpośrednio w czasie rzeczywistym w zajęciach, rozwiązują zadania, wykonują notatki, które zapisywane są przez nauczyciela na ekranie monitora, udostępnianego uczniom w aplikacji Teams. Z informacji zwrotnych otrzymanych od uczniów i rodziców wynika, że ten sposób prowadzenia lekcji jest dla uczniów bardziej przystępny i efektywny oraz mobilizuje uczniów do uczestniczenia w zajęciach i aktywności w czasie zajęć. Znacznie ograniczona jest aktywność pozalekcyjna tzn. organizacja konkursów, akademii i przedsięwzięć, co nie oznacza, że ich nie ma. Okazało się, że nauczyciele i uczniowie są bardzo kreatywni. Nie tylko w bardzo krótkim czasie nauczyli się korzystania z technologii informacyjnych w nauczaniu zdalnym, także upamiętnienie świąt religijnych i narodowych odbywa się w sieci. Zgodnie z harmonogramem uroczystości uczniowie po opieką nauczycieli przygotowują i prezentują inscenizacje, krótkie akademie, nagrywają filmiki, wykonują prezentacje i udostępniają je na You Tube oraz na przedszkolnym i szkolnym Facebooku. Przedszkole i Szkolne Koło „Caritas” we współpracy z parafią uczestniczyły w zbiórce darów dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie- Gaczułty. Rodzicom, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękuję.

Sądzę, że wszyscy czekamy na jak najszybszy powrót do nauki stacjonarnej. Mam nadzieję, że od 18 lutego wrócą do szkoły dzieci z klas I – III. Myślę, że wyrażam zdanie uczniów, rodziców i nauczycieli, iż jak najszybciej powinny wrócić do szkoły przynajmniej klasy ósme. Kilkoro rodziców przywozi uczniów do szkoły na zajęcia rewalidacyjne i dodatkowe lekcje wynikające ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Wszyscy starają się pracować najlepiej jak potrafią, nieocenione jest wsparcie rodziców i ich pomoc w przebiegu zdalnego nauczania, ale nic nie zastąpi nauki w szkole, bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami, co jest ważne szczególnie dla uczniów mniej zdolnych.

Nie omijają nas problemy, np. brak zasięgu sieci, co utrudnia dołączenie do zajęć, przeciążenie sieci informatycznej, gdy w jednej rodzinie korzysta jednocześnie z nauki zdalnej i pracy zdalnej kilka osób. Kolejny problem, to przypadki nieuczciwego podejścia do samodzielnych prac pisemnych, klasówek. Nauczyciele zgłaszają niesamodzielność uczniów w pisaniu sprawdzianów i prac pisemnych, co trudno wyeliminować w takiej formie nauki, jest to też negatywny element i działanie na szkodę dziecka/ucznia, gdyż po powrocie do szkoły i tak dojdzie do zweryfikowania rzeczywistej wiedzy i umiejętności z ocenami z okresu nauki zdalnej. W interesie przede wszystkim uczniów leży uczciwe postępowanie. W obecnej sytuacji pomóc nam mogą w eliminowaniu takich zachowań tylko rodzice.

Należy też pamiętać, jak ważne w kształtowaniu się osobowości i odpowiednich postaw społecznych i relacji międzyludzkich są kontakty rówieśnicze, jak negatywny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży ma brak tych kontaktów, izolacja, dlatego powrót do szkoły jest tak ważny. Na bieżąco, zależnie od zdiagnozowanych problemów uczniowie korzystają z badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pedagog szkolny umieszcza na tablicach w aplikacji Teams porady dla uczniów i informuje o możliwości korzystania z różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Bardzo dziękuję rodzicom za wsparcie nauczycieli i nauczycielom za zaangażowanie, wzajemną pomoc i dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami potrzebnymi w doskonaleniu zdalnego nauczania. Życzę wszystkim jak najszybszego powrotu do normalności i dzieci do szkoły.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.