Promocja

Zakończone konsultacje społeczne w Gminie Kuczbork-Osada

Zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kuczbork-Osada przeprowadzone na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kuczbork i Kuczbork-Osada. Konsultacje realizowane były w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, do którego Gmina Kuczbork-Osada przystąpiła we współpracy z Fundacją WiseEuropa z Warszawy oraz Fundacją Stabilo z Torunia.

Projekt „Wspólny Plan” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki jego realizacji mieszkańcy Gminy Kuczbork-Osada mogli uczestniczyć we współtworzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kuczbork i Kuczbork-Osada.

Wspólne partnerstwo oraz udział w projekcie sprawiły, że konsultacje społeczne miały niejako pogłębiony charakter, a dzięki udostępnionym przez grantodawcę narzędziom i środkom, mogliśmy zastosować nowe techniki konsultacyjne, dotąd niestosowane przez gminę.

Konsultacje społeczne były realizowane w ramach pierwszego etapu konsultacji tj. od uchwalenia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego (uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 września 2020 roku) do wystąpienia o opinię dotyczącą projektu dokumentu planistycznego do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Konsultacje były prowadzone w oparciu o zapisy i harmonogram Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), który przewidywał następujące IV etapy:

Etap I – Diagnoza.

Na etapie diagnozy poddano analizie posiadane dokumenty planistyczne i strategiczne gminy oraz sporządzono listę grup interesariuszy – uczestników procesu. O uruchomionym procesie, jego etapach, działaniach i terminach poinformowano również Radę Gminy w Kuczborku-Osadzie.

Etap II – Informowanie.

Podczas tego etapu przeprowadzono szereg działań, których celem było dotarcie do jak największej liczy osób zainteresowanych informacją o planowanych konsultacjach. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej poprzedzone zostało opracowaniem materiałów informacyjnych, kartograficznych i promocyjnych. Były one udostępnione na stronie internetowej gminy Kuczbork-Osada oraz w mediach społecznościowych. O konsultacjach powiadomiono również, wysyłając łącznie 52 imiennych zaproszeń do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych dokumentem planistycznym. Do zaproszeń dołączono broszurę informacyjną pt. „Planowanie przestrzenne dla każdego” – opracowaną i dostarczoną przez grantodawcę. Na stronie internetowej gminy https://ugkuczbork.pl utworzono zakładkę „Konsultacje społeczne”. Na terenie miejscowości Kuczbork-Wieś i Kuczbork-Osada rozklejono 15 plakatów informacyjnych o terminach i miejscu spotkań.

Etap III – zasięganie opinii.

W ramach etapu – Zasięganie opinii zostały zaplanowane 3 działania:

Działanie 1. Narzędzie IT.

Zostało udostępnione narzędzie IT w postaci serwisu kMAP (https://kmap.pl), w którym zbierane były opinie mieszkańców i właścicieli nieruchomości na temat koncepcji planu, a także ich potrzeby i oczekiwania względem obszaru objętego planem. W tym celu w serwisie zamieszczony został rysunek koncepcji planu. Procedura konsultowania dokumentu udostępniona była w dniach od 22.06.2021 roku do 31.07.2021 roku.

Podczas spotkania z mieszkańcami oraz w mobilnym punkcie konsultacyjnym udostępnione były laptopy, na których była możliwość skorzystania z serwisu poprzez złożenie opinii lub potrzeby. Zespół KS był do dyspozycji mieszkańców (w szczególności seniorów), by pomagać im w obsłudze narzędzia IT.

Na fanpage’u Urzędu Gminy Kuczbork Osada oraz na stronie www.ugkuczbork.pl umieszczony został link do serwisu kMAP, co zapewniło mieszkańcom stały dostęp do narzędzia i skorzystania z niego. Dodatkowo w infokiosku zlokalizowanym na parterze budynku UG uruchomiona została strona internetowa z serwisem kMAP.

Działanie 2. Utworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny został zorganizowany w dniu 23 lipca br. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00 na placu przy Urzędzie Gminy. Mieszkańcy przybyli do punktu konsultacyjnego mieli możliwość uzyskania informacji na temat sporządzanego planu i prowadzonych konsultacji społecznych. Punkt konsultacyjny odwiedziło 12 osób. Członkowie zespołu KS, obsługujący punkt konsultacyjny, wyjaśniali, czym jest plan miejscowy, jak wygląda procedura planistyczna i dlaczego tak ważny jest udział mieszkańców w sporządzaniu planu. W punkcie była możliwość zapoznania się z serwisem kMAP oraz złożenie za jego pomocą opinii. Dodatkowo dostępne były mapy z rysunkiem koncepcji planu, na których można było nanieść opinie lub proponowane zmiany. Na potrzeby całego procesu przygotowano 5 zestawów map – rysunek koncepcji planu składał się z dwóch rysunków formatu A0 (w sumie przygotowano 10 map).

Działanie 3. Spotkanie z mieszkańcami:

Na placu przy Urzędzie Gminy w dniu 9 lipca br. (piątek) o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym mieszkańcy otrzymali informację na temat sporządzanego planu i prowadzonych konsultacji społecznych.

W spotkaniu wzięli udział osoby zainteresowane tematem (31 osób) oraz członkowie zespołu KS, urbanista, a także radni i sołtysi z obydwu Kuczborków.

Członek zespołu KS otworzył spotkanie i przywitał przybyłych mieszkańców. W pierwszej części spotkania wyjaśnił cele i etapy zaplanowanych konsultacji. Poinformował także o możliwości i formie składania opinii zbieranych podczas konsultacji, z wykorzystaniem serwisku kMAP.

W drugiej części spotkania urbanista wyjaśnił, czym jest plan miejscowy, przedstawił procedurę jego sporządzania oraz zaprezentował przygotowaną koncepcję planu.

Następnie odbyła się dyskusja, moderowana przez członka zespołu KS, w ramach, której mieszkańcy zadawali pytania.

Po zakończonej dyskusji uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje opinie – poprzez serwis kMAP lub na mapach z rysunkiem koncepcji planu. Członkowie zespołu KS służyli pomocą w obsłudze laptopów dla osób, które tego potrzebowały, aby skorzystać z serwisu. Mapy miały swojego opiekuna, który pomagał odnaleźć określony teren czy działkę ewidencyjną.

Etap IV – informacja zwrotna.

Ostatni etap poświęcony był podsumowaniu przeprowadzonych konsultacji, przeanalizowaniu złożonych opinii i ich identyfikacji, w celu doprecyzowania wskazań dla urbanisty. Ta część procesu konsultacji odbyła się bez udziału interesariuszy i obejmowała wyłącznie pracę powołanego Zespołu konsultacyjnego.

Wyniki konsultacji społecznych:

W trakcie konsultacji społecznych złożonych zostało:

– 12 opinii i 9 potrzeb w serwisie kMAP,

– 10 opinii na mapach,

– 2 wnioski formalne.

Powyższe informacje zostały złożone w wyznaczonym terminie, w sposób prawidłowy i wszystkie zostały przeanalizowane.

W celu przejrzystości zebranych informacji została przygotowana Informacja podsumowująca proces konsultacji społecznych wraz z zestawieniem tabelarycznym złożonych opinii, potrzeb i wniosków oraz oceną możliwości ich uwzględnienia w opracowywanym dokumencie.

W toku konsultacji społecznych wpłynęły łącznie 22 opinie, w tym 12 opinii złożonych za pomocą serwisu kMAP i 10 złożonych na mapach. 21 opinii dotyczyło obszaru leżącego w graniach opracowania, natomiast 1 opinia dotyczyła działki położonej poza granicą planu. 14 opinii w całości wchodziło w zakres merytoryczny zmiany planu, z tego 9 opinii zostało wskazanych do uwzględnienia w całości, natomiast 5 opinii zostało wskazanych do nieuwzględnienia w całości. 7 złożonych opinii nie dotyczyły zakresu merytorycznego zmiany planu.

Wpłynęło również 9 potrzeb, wszystkie za pośrednictwem serwisu kMAP i wszystkie dotyczyły obszaru leżącego w graniach opracowania. 6 potrzeb w całości wchodziło w zakres merytoryczny zmiany planu, z tego 4 potrzeby zostały wskazane do uwzględnienia w całości, natomiast 2 potrzeby zostały wskazane do nieuwzględnienia w całości. 3 potrzeby nie dotyczyły zakresu merytorycznego zmiany planu.

Złożono 2 wnioski formalne, z których 1 dotyczył działki położonej poza granicą planu. 1 wniosek w całości wchodził w zakres merytoryczny zmiany planu i został wskazany w całości do uwzględnienia.

Formalne rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w ramach procedury planistycznej, zarządzeniem Wójta Gminy, które zostanie zamieszczone w BIP.

(Szczegółowe informacje dotyczące wyników konsultacji można znaleźć na stronie www.ugkuczbork.pl).

Otrzymany grant w wysokości niespełna 30 000,00 złotych, został przeznczony na koszty związane z przygotowaniem kampanii promocyjnej i informacyjnej (wydruk plakatów i ulotek), nabycie niezbędnego sprzętu (laptopy, projektor multimedialny, rollup, namiot konsultacyjny wraz ze stołami i ławami oraz wyposażenie do kącika dla dzieci). Zaplanowano również catering i zakup gadżetów projektowych dla uczestników konsultacji, w tym zabawy z animatorem dla najmłodszych.

Podziękowania.

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które aktywnie włączyły się w konsultacje poprzez złożenie opinii i potrzeb do projektu planu, udział w spotkaniu i uczestnictwo w mobilnym punkcie konsultacyjnym oraz zapoznanie się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi z zakresu planowania przestrzennego.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada

i

Zespół Konsultacji Społecznych

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.