Informacje

ZESPÓŁ SZKÓŁ WDRAŻA INNOWACJE

Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie rozpoczyna realizację innowacji pedagogicznej w ramach programu Mazowsza.
fot. ZST-Z

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, żuromińska placówka przygotowuje się, przy współpracy z firmą ARMSA, do wdrożenia programu innowacji pedagogicznych dla Technika Pojazdów Samochodowych oraz Technika Administracji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w szkole dla dorosłych.

Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie rozpoczyna realizację innowacji pedagogicznej „Diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” w ramach programu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.)

Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.

Wdrożona innowacja jest dla uczniów i słuchaczy szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz zwiększa mobilność młodych osób na rynku pracy. Uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały oraz technologie, dzięki czemu jako absolwenci będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Absolwenci samochodówki oraz administracji staną się równoprawnymi kandydatami dla pracodawców o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. Dzięki takim działaniom innowacyjnym żuromińskie technikum to niewątpliwie przykład nowoczesnej placówki zawodowej kształcącej specjalistów. W ramach wymienionych innowacji pozyskany został bardzo nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Dla technika pojazdów samochodowych będzie to: sprzęt do diagnostyki samochodowej, ponadto wózki narzędziowe wraz z wyposażeniem oraz klucze dynamometryczne. Cały sprzęt kosztował ponad 60 000 zł. Dla technika administracji zakupiono komputery stacjonarne, monitory, urządzenie drukujące wraz ze skanerem, monitor interaktywny, oprogramowanie biurowe, ponadto niszczarkę biurową, głośniki komputerowe, laptopy.

Zawód technik pojazdów samochodowych jako jedyny w branży motoryzacyjnej jest zawodem dwukwalifikacyjnym. Kształcenie obejmuje przygotowanie do pracy w dwóch wariantach kwalifikacji: obsługi, diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

– Odpowiednie doposażenie szkolnych pracowni do nauki zawodu w sprzęt, który wykorzystywany jest na rynku pracy determinuje jakość kształcenia przyszłych specjalistów w danej branży. Zaś możliwość rozwijania umiejętności zawodowych w oparciu o wyposażenie, które wykorzystywane jest na co dzień w przedsiębiorstwach, z pewnością ułatwia absolwentom szkoły późniejszą adaptację z rynkiem pracy – podkreśla dyrektor ZST-Z w Żurominie.

W technikum w Żurominie uczniowie mają dostęp do laboratoriów oraz pracowni, w tym symulacyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje zawodowe umiejętności. Kształcenie praktyczne odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Dyrekcja placówki podkreśla, że w celu zwiększenia szansy na zdobycie satysfakcjonującej pracy istotne jest przygotowanie uczniów do przyszłej kariery zawodowej. Budowanie planów zawodowych oraz ich praktyczna realizacja na rynku pracy wymaga posiadania określonych kompetencji.

Ukierunkowanie podejmowanych czynności i działań ma wpływ m.in. na odkrywanie własnego potencjału oraz nabywanie wiedzy i umiejętności wymaganych w procesie poszukiwania satysfakcjonującej pracy.

– Szkoła dba, aby uczniowie umieli poruszać się na rynku pracy i planować swoją karierę, ale przede wszystkim dba o stworzenie partnerstwa pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, a zakładami branży motoryzacyjnej, dzięki któremu młodzi fachowcy będą̨ mogli znaleźć wymarzoną pracę. Kształcenie powinno być dostosowane do rynku pracy. Zawód technik pojazdów samochodowych jest zawodem deficytowym, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jest zawodem bardzo popularnym niosącym ze sobą możliwość satysfakcjonującej pracy przy dobrych warunkach finansowych oraz szerokich perspektywach dalszego rozwoju. Praca w zawodzie jest jednak dość wymagająca, dlatego też warto kształcić swoje umiejętności praktyczne podczas nauki w szkole a co za tym idzie zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, który umożliwia zdobycie uprawnień – podkreśla Wojciech Smoliński.

Dyrekcja szkoły wraz z wicestarostą żuromińskim Ireneuszem Rejmusem zdecydowała o wdrożeniu innowacji właśnie w tym zawodzie. Realizacja innowacji, która jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej w zawodzie technik pojazdów samochodowych zapewni podniesienie jakości kształcenia, będzie służyła promocji szkoły na rynku edukacyjnym, a dostęp do nowych technologii dodatkowo wpłynie na zainteresowanie szkołą wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki realizowanej innowacji nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą̨ kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Właśnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę̨ uwzgledniającą potrzeby szkoły, nauczycieli, uczniów oraz pracodawców, opracowany został program innowacji pt. „Diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”. Jak podkreśla dyrektor, w programie tym zawarte są rozszerzone treści kształcenia z zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizacja innowacji pedagogicznej w Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie wymaga jednak doposażenia pracowni w profesjonalny sprzęt, którego obecnie szkoła nie posiada na swoim wyposażeniu. Jest on niezbędny do przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli i uczniów związanych z tematyką realizowanej innowacji w szkole.

– co bardzo istotne, w ślad za tym pojawia się wartościowy sprzęt, przede wszystkim bardzo nowoczesny. Myślę, że bardzo potrzebny w kształceniu. Jesteśmy na początkowym etapie realizacji tego zamierzenia, pierwsze szkolenia i lekcje planowane są na luty i marzec – mówi starosta Jerzy Rzymowski.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.