Informacje

WOJEWODA STWIERDZA POWÓD UNIEWAŻNIENIA KONKURSU W LUBOWIDZU

Po raz drugi wojewoda mazowiecki unieważnił zarządzenie zastępcy burmistrza Lubowidza ws unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora tamtejszej szkoły. Konstanty Radziwił stwierdził, że to chyba faktycznie wynik konkursu nie spodobał się organowi, skoro tak uporczywie go unieważnia.

O konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu już pisaliśmy. Szczegóły tu:

Wojewoda wydając swoje pierwsze postanowienie otrzymał dokumentację wyłaniania kandydatów do komisji konkursowej i nie stwierdził nieprawidłowości. W odpowiedzi na jego rozstrzygnięcie zastępca Ewa Szczepańska znów stwierdziła, że konkurs jest nieważny i że należy go przeprowadzić ponownie.

Niestety i tym razem wojewoda jej zarządzenie unieważnił. Jak stwierdził w wydanym 24 października postanowieniu:

„W pierwszej kolejności wskazać należy, że konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu został już raz unieważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz – Zarządzeniem nr 67/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., które to Zarządzenie zostało z kolei unieważnione przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 22 września 2022 r. znak: WNP-P.4131.21.2022. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda stwierdził, że ani analiza uzasadnienia kwestionowanego Zarządzenia ani analiza zgromadzonych przez organ nadzoru dokumentów, nie pozwalają na przyjęcie, że w postępowaniu konkursowym doszło do nieprawidłowości, mogących mieć wpływ na wynik konkursu. Z uzasadnienia do Zarządzenia Nr 83/2022, będącego przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, nie wynika, aby w tej sprawie zostały ustalone nowe fakty czy okoliczności, które nie były znane Burmistrzowi w dniu wydania Zarządzenia nr 67/2022. Przyczyna unieważnienia konkursu pozostaje identyczna w obu Zarządzeniach, mimo uszczegółowienia jej w uzasadnieniu Zarządzenia nr 83/2022 i była przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez organ nadzoru w sprawie WNP-P.4131.21.2022. Nadal pozostaje również aktualne stanowisko organu nadzoru o braku wykazania przez Burmistrza tego, jaki wpływ na wynik konkursu mogły mieć stwierdzone przez niego nieprawidłowości. Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły jest bowiem możliwe wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje związek funkcjonalny pomiędzy stwierdzonymi nieprawidłowościami w postępowaniu konkursowym, a ich wpływem na wynik konkursu. Nieprawidłowości muszą być tego rodzaju i w takim zakresie, że determinują one wynik konkursu w stopniu nakazującym jego unieważnienie.

Organ nadzoru wskazuje, że regulamin Rady Pedagogicznej i Regulamin Rady Rodziców nie są aktami prawa miejscowego, nie stanowią zatem źródeł prawa powszechnie obowiązującego, natomiast ustawa Prawo oświatowe i rozporządzenie MEN w sprawie regulaminu konkursu, nie regulują kwestii związanych ze sposobem głosowania przez te organy w sprawie wyboru kandydatów do komisji konkursowej. Tym samym ewentualne nieprawidłowości podczas takiego głosowania, stwierdzone przez Burmistrza, nie mogą stanowić przesłanki unieważnienia pracy komisji konkursowej oraz wyniku konkursu. Obowiązkiem Burmistrza, jako organu przeprowadzającego konkurs, było natomiast zbadanie, na etapie poprzedzającym powołanie komisji konkursowej Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., prawidłowości umocowania przedstawicieli mających wejść w skład komisji konkursowej i podjęcie działań dla wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości czy wyeliminowania nieprawidłowości, czego jednak na właściwym etapie postępowania konkursowego nie uczyniono. Nie dopełnienie tego wymogu przez Burmistrza przed wydaniem zarządzenia o powołaniu komisji konkursowej, czyniło badanie owych umocowań po zakończeniu obrad komisji spóźnionym.”

Dalej w swoim uzasadnieniu wojewoda Konstanty Radziwiłł wyjaśnia jednoznacznie, co jego zdaniem było powodem uporczywego unieważniania konkursu na dyrektora lubowidzkiej szkoły:

” W niniejszej sprawie, jeśli zważyć okoliczność, że Burmistrz nie dopełnił obowiązku kontroli prawidłowości wskazania przedstawicieli do komisji konkursowej przed wydaniem zarządzenia o powołaniu tej komisji, natomiast przejawił nadzwyczajną aktywność w tym zakresie po zakończeniu jej prac, a także nie skorzystał z przysługującego mu prawa skargi do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, zamiast tego podejmując próbę ponownego unieważnienia konkursu – w ocenie organu nadzoru może to świadczyć o tym, że faktycznie powodem unieważnienia konkursu był jego wynik, a nie to, że Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców nieprawidłowo wytypowały swoich kandydatów do komisji konkursowej.”

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Czy zastępca tym razem z niego skorzysta?

AO

   

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.